ШИРОКА ПОДКРЕПА И ВИСОКО ОДОБРЕНИЕ ОТ УЧЕНИЦИ, УЧИТЕЛИ И РОДИТЕЛИ ОТ ЦЕЛОДНЕВНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН

Начало » Последни публикации

05.12.2015

Информационно събитие по проект BG051PO001-3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси“, съфинансиран от Европейския социален фонд.

Основните  осъществени дейности са:

- Организиране, провеждане и финансово осигуряване на дейностите по целодневна организация на учебния процес за учениците от I до VIII клас от средищните училища;

 - Обучение на учители и служители в средищните училища за прилагане на новия педагогически модел „целодневна организация на учебния процес”;

    - Подобряване на образователната среда в средищните училища за провеждане на целодневната организация на учебния процес;

  - Анализ и оценка на влиянието на целодневната организация на учебния процес върху качеството на образователните услуги;

       Предоставените финансови средства на средищните училища за провеждане на целодневната организация на учебния процес за периода 01.01.2012 г.– 30.06.2015 г. са в размер на 163,7 млн. лв.

      С тях са финансирани  16 милиона часа преподавателска работа; 12 милиона обедни хранения на учениците, включени в целодневна организация на учебния процес, и разходи за издръжка.

      По време на изпълнението на проекта се повиши броят на обхванатите ученици, осигурена е специализирана педагогическа подкрепа през целия ден, подобрена е мотивацията на учениците, както и тяхната компетентност в различни области на знанието. 

    „Чрез проекта се опитахме не само децата да престояват 6 часа  допълнително в училище, а да добавим стойност към техните образователни резултати, да изпълним със съдържание целодневната организация на учебния ден и да ги направим доволни от това“, каза ръководителят на проекта Красимир Вълчев – главен секретар на Министерството на образованието и науката. Сред основните позитиви той подчерта, че този тип организация на учебния ден допринася за намаляване дела на отпадналите от училище.

        Сред показателите, които са значими за оценката на проекта, г-н Вълчев посочи висока удовлетвореност на децата, на учителите и на родителите от целодневната организация -  84 %.  

    Едно от постиженията на проекта е придобиването на по-голяма убеденост в образователните резултати на учениците и по- голяма сигурност по отношение опазване живота и здравето на децата. 

    Висока оценка на реализираното по проекта за средищните училища и постигнатите от учениците резултати постави г-н Деян Колев от Център „Амалипе“, който бе и член на Комитета по наблюдение по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Резултатите от извършения анализ и оценката на влиянието на целодневната организация на учебния процес върху качеството на образователните услуги, представиха г-н Светозар Томов и г-жа Радосвета Дракева.

   Според г-н Томов по данните от националното външно оценяване съвсем ясно се вижда, че в периода от V до VII клас децата, които са били с целодневна организация на учебния ден, се развиват по-бързо, показват прогрес и това е, защото те прекарват още 6 часа в училище с широка педагогическа подкрепа „Струва си да се замислим и за това какви са другите ефекти върху социализацията им. При включването на тези деца от малко населено място в по-голямото училище и в по-голямото населено място, за децата се създават условия да влязат в тип живот, който в малките населени места няма как да видят. Става дума за проект, който дава много добри шансове на образователната система, като цяло, да реши част от наболелите си проблеми, свързани с живота на децата от малките населени места“, направи извод от социологическа гледна точка  г-н Томов.

„Анализът на дейностите по проекта показва, че този модел е с висока степен на положително възприемане сред обществеността, може да изграждаме успешно потенциала на децата така, че всяко дете да може да постигне максимума на своето развитие“, направи заключение г-жа Дракева .

Нейните думи се потвърждават и от проведените досега по този проект информационни дни. На 3 декември 2015 г. в залата на Пето основно училище „Митьо Станев“ – Стара Загора специален информационен ден събра сред публиката педагози, образователни експерти, началници на РИО. На сцената изявиха свои таланти и дарби ученици, включени в целодневна организация на учебния ден, от областите Бургас, Ямбол, Кърджали, Хасково, Сливен и Стара Загора. Топли думи към тях и към техните учители изразиха заместник-областният управител на Стара Загора г-жа Мариана Кръстева,  г-жа Иванка Сотирова, заместник-кмет на основания преди 8000 години град, г-н Лазар Додев, началник на дирекция „Организация, контроли и инспектиране“ – МОН, началникът на РИО – Стара Загора г-жа Татяна Димитрова, която бе домакин на информационното събитие.

По стените на училищната зала можеше да се видят рисунки, различни изделия и майстории, направени от сръчните детски ръце. По време на заключителните прояви, свързани с проекта, бе дадена висока оценка на началниците на регионалните инспекторати по образованието от страната, които не пожалиха усилия набелязаните дейности да се осъществят в партньорство с местните власти и с всички, за които напредването и развиването на творческите и спортните надарености на децата е кауза.

„Бюджетът за предучилищно и училищно образование е увеличен с със 138 млн. лв. с бюджета за 2016 година, от които 30 млн. лв. от това увеличение, са за финансиране на целодневната организация на учебния ден в средищните училища.“ Това заяви главният секретар на Министерството на образованието и науката Красимир Вълчев по време на заключителна пресконференция за това как ще продължи реализацията на целодневната организация в училищата.  Пресконференцията се проведе на 4 декември в гр. Стара Загора в рамките на информационно събитие на 3 и 4 декември 2015 година по проект BG051PO001-3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“, реализиран по линия на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и съфинансиран от Европейския социален фонд.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“