ЕЛЕКТРОННА СИСТЕМА ЗА РАННО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЩЕ НАМАЛЯВА БРОЯ НА ПРЕЖДЕВРЕМЕННО НАПУСНАЛИТЕ УЧИЛИЩЕ ДЕЦА

Начало » Последни публикации

09.03.2016

ЗАПОЧНА ОБЩЕСТВЕНОТО ОБСЪЖДАНЕ НА ПЛАНА ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА 2016 Г. КЪМ НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ

Министерство на образованието и науката предлага за обществено обсъждане Плана за действие през 2016 г. в изпълнение на Националната стратегия за учене през целия живот за периода 2014 – 2020 година.

Една от най-важните мерки в Плана е внедряването на електронна Система за ранно предупреждение за възможно преждевременно напускане на децата от детски градини и училища в Северозападен и Югоизточен район, където техният дял е най-голям. Изграждането й е първото условие за идентифициране на случаите и за разработване на индивидуални мерки спрямо причините, довели до риск от отпадане (отсъствия, трудова миграция на родители в чужбина или в друго населено място, преместване в друго училище, лоши взаимоотношения в училище, слаби оценки и др.). Едно от най-важните условия за недопускане на отпадане е бързата реакция на отговорните институции и лица след констатиран риск. Целта на системата е да осигури надеждна и актуална информация за деца в риск от отпадане от 5 до 18/19-годишна възраст с фокус на задължителната училищна възраст – до 16 години.

Информацията в системата ще се попълва и следи на електронна платформа, инсталирана на сайтовете на МОН, регионалните инспекторати по образованието, общината и на училищата/детските градини. Така отговорните институции на всички нива на управление ще могат да си взаимодействат по-добре.

Очаква се системата да допринесе за намаляване на преждевременно напусналите образователната система деца, като до 2020 г. делът им спадне до 11%.

В областта на предучилищното образование приоритет ще са децата в неравностойно положение.

Ще се осигури ресурс за изграждане и развитие на подкрепяща среда в 33 детски градини и училища. Предвижда се 1800 деца и ученици със специални образователни потребности да преминат през включващо обучение. В най-малко 40 държавни училища ще бъдат поставени рампи, подвижни подемни платформи и асансьори, ще бъдат адаптирани санитарни възли.

Ще се изготвят проекти за допълнително обучение по български език на деца и ученици, чийто майчин език не е българският. Очаква се 18 750 ученици и младежи от етнически малцинства (включително роми) да бъдат включени в проекти за образователна интеграция. Ще бъде изработена и наредба за приемане в държавните или общински училища на малолетни и непълнолетни чужденци, търсещи или получили закрила у нас.

С 28 346 200 лева от бюджета на МОН ще бъдат осигурени безвъзмездно познавателни книжки за 130 000 деца от задължителното предучилищно образование, учебници и учебни помагала за 259 000 ученици от I до IV клас и за 189 000 ученици от V до VII клас. 200 деца с увреден слух също ще получат учебници и помагала по специалните предмети.

1164 деца и ученици с изявени дарби, които срещат затруднения при овладяване на учебния материал, ще получат едногодишни стипендии и еднократна помощ.

В областта на професионалното образование ще бъдат реализирани обучения  по „защитени професии“, ще бъде актуализиран Списъкът на професиите за професионално образование, ще се разработят нови рамкови програми. Ще се осигурят стажове за 8000 ученици в предприятия преди и след завършване на обучението.

Броят на приетите студенти във висшите училища ще се определя от качеството на обучение и потребностите на пазара на труда. Очаква се през тази година 21 427 студенти и докторанти да сключат договори за кредити. Ще бъдат осигурени стипендии за 8000 студенти, които се обучават в приоритетни за икономиката области или имат специални постижения в науката, иновациите, изкуството, културата и спорта.

Предвижда се обновяване и попълване на фондовете на  1800 библиотеки, както и подобряване на материално-техническата база на 700 читалища.

 

Становища по проекта могат да бъдат изпращани до 22 март 2016 г. в дирекция „Формиране, анализ и оценка на политиките“ на МОН на e-mail: [email protected];

 

 

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“