3300 ОСМОКЛАСНИЦИ УЧАСТВАТ В МЕЖДУНАРОДНОТО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ГРАЖДАНСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Начало » Последни публикации

12.03.2016

Международното изследване на гражданското образование – ICCS 2016 (International Civic and Citizenship Education Study) се провежда от 7 март до 20 април 2016 г. В продължение на 45 минути учениците ще решават задачите в теста, след което ще попълнят въпросници. Резултатите им ще бъдат сравнени с резултатите на техните връстници от 26 държави в Европа, Латинска Америка и Азия.

ICCS е изследване на познанията, уменията, ценностите и нагласите на учениците на възраст около 14 години (VІІІ клас в България) в областта на гражданското образование. Тестът ще измери познанията и уменията им в тази област, а въпросниците – техните възприятия, ценности и нагласи. В изследването ще се включат и учители на учениците в извадката и директорите на училищата, в които се обучават. Проучването сред тях има за цел да събере информация за условията, в които се осъществява гражданското образование в училище. Освен конкретни знания, убеждения и умения, ще се изследва и отношението на учениците към различни аспекти на гражданското общество и готовността им за активно и отговорно участие в живота на общността.

Резултатите от ICCS 2016 ще бъдат оповестени през ноември 2017 г. Те ще позволят да се направи анализ на ефективността на гражданското образование в България и доколко то съответства на международните стандарти.

Демокрацията се приема като основен елемент от концепцията на ICCS за гражданското образование. Поради това изследването включва знания за принципите на демокрацията и как функционира демократичното общество. Измерва се доколко учениците познават официалните институции и процесите, които са част от гражданския живот, принципите, механизмите и процесите на взимане на политически решения, на управление и упражняване на законодателен контрол от една страна, и от друга – запознати ли са с възможностите за гражданско участие, в това число начините, чрез които гражданинът взаимодейства с останалите членове на общността, участва в граждански изяви и така допринася за формиране на гражданското общество.

В контекста на актуалните политически процеси в изследването са включени и концепции като равенство, идентичност, имиграция, мирно съжителство и др. Целта е да се определи интересът на учениците към политически и социални въпроси от местно, национално и международно значение.

Особено място заемат и задачите, свързани с концепцията за устойчива околна среда, както и споделените етични норми на гражданското общество като: свобода, равенство, чувство за принадлежност към общността, върховенство на закона.

Допълнителният въпросник „Европейски модул“, който е част от изследването в държавите от Европейския съюз, има за цел да определи отношението на учениците към ЕС и неговите политики; мнението им по актуални проблеми на европейската общност.

ICCS 2016 е вторият етап на Международното изследване на гражданското образование, което се организира от Международната асоциация за оценяване на образователните постижения (International Association for the Evaluation of Educational Achievement, IEA). IEA е основана през 1959 г. като неправителствена сдружение на изследователски центрове. Организациите, които днес членуват в IEA, са 65 държави от цял свят. Сред тях е Центърът за контрол и оценка на качеството на училищното образование към Министерството на образованието и науката като представител на България. Предишното изследване беше проведено през 2009 г.

 

 

 

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“