МОН ПЛАНИРА ОТПУСКАНЕ НА СРЕДСТВА ЗА ПАНИК БУТОНИ И КАМЕРИ В УЧИЛИЩАТА

Начало » Последни публикации

19.03.2016

1 500 000 лева ще бъдат отпуснати за гарантиране на сигурността в българските държавни училища. Това е заложено в проекта на националната програма „Достъпно и сигурно училище“, чието утвърждаване от Министерския съвет предстои. 500 000 лева са заложени за проекти, свързани с осигуряване на достъпна архитектурна среда.

Въвеждането на новия модул „Сигурност“ се налага от необходимостта да се подкрепят държавните училища с финансов ресурс за закупуване на технически средства, които в максимална степен да подпомогнат организацията на охрана в сградите с учебен процес във връзка със зачестилите случаи на физическа агресия между ученици, родители и ученици, родители и учители, проблеми с наркоразпространението в и около училищата, както и ограничените финансови възможности на държавните училища. Целта е ефективен пропускателен режим в училищните сгради, по-добра организация на охрана чрез технически средства и подготвени охранители, по-добра комуникация между училищата и правоохранителните органи и ефективен контрол в случай на инциденти чрез възможност за преглед на записите от видеонаблюдение.

Проектите може да са свързани с изграждане на система за контрол на достъпа – чрез електронни карти или физически бариери – турникети, които обаче да са съобразени с изискванията за достъпна архитектурна среда. Министерството ще приема и проекти за изготвяне на сигнално-известителна система за охрана на сградата, покриваща рисковите зони, в това число минимум вход, изход и общите части на сградата, паник бутон за връзка с охранителна фирма. За това може да се отпуснат до 30 000 лв. с ДДС за едно проектно предложение.

Програмата допуска и кандидатстване за охрана чрез изнесено видеонаблюдение в специализиран център на входовете, изходите, общите части на сградата, както и на прилежащите им дворове и/или спортни площадки.

Очаква се по този модул в 35 училища да бъдат реализирани цялостно проектиране и изграждане на система за контрол на достъпа, сигнално-известителна система и система, осигуряваща наблюдение и запис чрез изнесено видеонаблюдение в специализиран център, в 14 училища – система за контрол на достъпа, в други 14 – монтиране на сигнално-известителна система и в 16 училища – на система за наблюдение и запис чрез изнесено видеонаблюдение в специализиран център.

В едномесечен срок от обнародване на Решението на МС за Националната програма „Достъпно и сигурно училище“ за 2016 г.:

- училищата в системата на МОН представят проектните си предложения в съответния регионален инспекторат по образованието (РИО) по образец, утвърден от МОН;

- училища в системата на МК, ММС и МЗХ представят проектните си предложения към съответния финансиращ орган по образец, утвърден от МОН.

По програмата се финансират и проекти, осигуряващи достъпна среда на децата и учениците със специални образователни потребности в страната. През учебната 2015/2016 година с физически увреждания са 1332 деца. Общият брой деца и ученици със специални образователни потребности в държавните училища е 4164, от тях с физически увреждания – 486.

Целта е да се подпомогне изграждане и покриване на рампи, на санитарни възли, адаптирани за деца с увреждания. Програмата подкрепя също инфраструктурни проекти и осигуряване на маршрут до достъпен вход на сграда или съоръжение. Ще се разглеждат и предложения за изграждане на асансьори и монтаж на подемни платформи.

            Всяко училище има право да кандидатства по всички дейности по програмата.

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“