ДИРЕКТОРИ НА ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ И ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧИХА УКАЗАНИЯ ЗА ПРЕДСТОЯЩАТА ПРОМЯНА НА СТАТУТА НА УЧИЛИЩАТА

Начало » Последни публикации

23.03.2016

Във вторник следобед в Етрополе на работна среща с директори на професионални гимназии по земеделие и хранителни технологии заместник-министър Диян Стаматов и експерти от МОН отговориха на въпроси, свързани с промяната на статута на този вид училища, заложена в новия Закон за предучилищното и училищното образование и преминаването на този вид училища към общините. Директорите трябва да подготвят необходимата документация, да осъществят предварителни разговори по този въпрос със съответния началник на РИО, с кмета - за изясняване на съвместните действия стъпка по стъпка за изпълнение на Закона.

Ще се наложи промяна в потока на получаваните финансови средства, след като тези професионални гимназии станат общински и по този въпрос е необходимо преди 1 август 2016 г. директорите да се консултират с Министерството на земеделието и храните.

По време на дискусията Лазар Додев, директор на дирекция „Организация, контроли и инспектиране“, подчерта необходимостта от по-голяма мобилност на училищата според потребностите на пазара. Учениците трябва да имат възможност да работят със съвременна техника, оборудвана с компютърни системи. Така може да се повиши и качеството на обучение в професионалните гимназии.

Бе акцентирано върху въвеждането на дуалното обучение и на възможностите, които се предоставят чрез операции по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Друг фокус на срещата бяха възможностите за повишаване на качеството на обучение чрез националните програми „Оптимизация на училищната мрежа“, „Без свободен час в училище“, Осигуряване на съвременна образователна среда“ и др.

Във връзка с новия Закон за предучилищното и училищното образование Лазар Додев поясни и процедурата, по която може да се кандидатства за придобиване статут на иновативно училище. Това може да са училища с много добра подготовка на учениците, с добре подготвени педагози, като в него се обучават ученици от няколко региона. Да имат добра осигуреност на учебния процес, на материалната база и кадрите на тези училища да се реализират успешно.

В цялата страна бяха проведени и сега текат обсъждания на проекти на учебни програми и на  пет нови образователни стандарта: за предучилищното образование, за институциите, за инспектирането на детските градини и училищата,  за информацията и документите и за статута на професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти. Това каза заместник-министър Стаматов и помоли директорите да изпращат навреме становища и предложения по проектите.

Стаматов запозна присъстващите и с детайлтеи в предлаганата от МОН Национална програма „Достъпно и сигурно училище“, за която се предвижда финансиране в размер на 1.5 млн. лв. Необходимо е да се направи рестриктивно влизане на хора в училищната сграда, изграждане на по-стабилна охрана, по-съвременно видеонаблюдение и съоръжения за достъпна среда. 

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“