ПОВИШАВА СЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА ПУБЛИЧНИТЕ РАЗХОДИ ЗА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Начало » Последни публикации

23.03.2016

Правителството прие постановление за условията и реда за утвърждаване на броя на приеманите за обучение студенти и докторанти в държавните висши училища. С постановлението се приема и Списък на приоритетните професионални направления.

В изпълнение на Закона за изменение и допълнение на Закона за висшето образование средствата за издръжка на обучението ще се определят въз основа на диференцирани нормативи по професионални направления за един студент, броя на приетите студенти и докторанти, и комплексна оценка за качеството на обучението и съответствието му с потребностите на пазара на труда. Постановлението е в съответствие с политиката, заложена в Стратегията за развитие на висшето образование в България за периода 2014-2020 г., в която са предвидени последователни мерки за диференциране на финансирането според резултатите и за прекратяване приема на студенти при ниски резултати.

Комплексната оценка е базирана на две концепции за качество в системата на висшето образование – академичната и пазарната, измерена чрез реализация на завършилите студенти и връзката с пазара на труда.

За 2015 г. делът на субсидията, определена въз основа на комплексната оценка, е 12,8% от издръжката на обучението. За да се стимулират държавните висши училища да повишат качеството си на обучение, този дял следва значително да се увеличи. В програмната декларация на правителството е поет ангажимент за поетапно обвързване на минимум 50% от субсидията за обучение с качеството на образование до края на мандата през 2018 г.

За тази цел в Стратегията са предвидени последователни мерки за диференциране на финансирането според качеството на образованието и реализация на завършилите и за прекратяване приема на студенти при ниски резултати, диференциране на субсидията за научна дейност за висшите училища въз основа на обективни показатели за научните резултати  и спиране на субсидията за научна дейност на висшите училища със слаби научни резултати.

Въведени са и приоритетни професионални направления. Целевото финансиране на тези стратегически направления е важно в национален план. Политиката на държавата следва да бъде насочена към ограничаване разрастването на неефективните професионални направления и специалности и стимулиране на висше образование, което да отговори на изискванията и потребностите на реалната икономика и пазара на труда. В същото време държавата е длъжна да защити определени професии, интересът на потребителите към които е ограничен, но са важни за икономическия и социален живот в страната.

Сред приоритетните професионални направления са теория и управление на образованието и педагогика, природни науки, математика, информатика и компютърни науки, машинно инженерство, електротехника, електроника и автоматика, комуникационна и компютърна техника, енергетика, транспорт, корабоплаване и авиация, архитектура, строителство и геодезия, различни видове технологии, растениевъдство, животновъдство, изкуства и военно дело.

С настоящото постановление и утвърдения списък ще се ограничи финансирането на определени професионални направления, в които дадено висше училище не успява да се конкурира успешно с останалите. Това ще го мотивира да фокусира усилията си главно в направленията, в които обучението е с достатъчно високо качество и добра реализация на студентите.

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“