ПГ ПО ТРАНСПОРТ „ПРОФ. ЦВЕТАН ЛАЗАРОВ“ – ГР. ПЛЕВЕН ЩЕ ЗАПОЧНЕ УЧЕБНАТА 2013/2014 ГОДИНА ИЗЦЯЛО ОБНОВЕНА

Начало » Последни публикации

23.08.2013

ПГ по транспорт „Проф. Цветан Лазаров“ – гр. Плевен ще започне учебната 2013/2014 година изцяло обновена. На 3 юни 2013 г Министерството на образованието и науката с Рамково споразумение BG161PO001/1.1-02/2008-001 приключи изпълнението на проект BG161РО001/1.1-02/2008/001-4 „Подкрепа за осигуряване на подходяща и ефективна държавна образователна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали” - Професионална гимназия по транспорт "Проф. Цветан Лазаров" – Плевен.

Строително-монтажните работи обхванаха четириетажния учебен корпус, пететажно общежитие, ученическия стол, физкултурния салони и корпус „Учебни работилници“.

Подновен е целият облик на четириетажната сграда чрез основен ремонт на покрив /хидроизолация/, стени, смяна на дограма, ВиК инсталация, осветление, под, санитарни възли. Направен е основен ремонт на ученическия стол. Пететажното общежитие е с подменена дограма и хидроизолация на покрива. Изцяло е пребоядисано –външно и вътрешно. Реновирани са баните и тоалетните, монтирана е система за топла вода със слънчеви панели, подменено е изцяло осветлението.

Ремонтиран е физкултурният салон и корпус „Учебни работилници“, монтирана е рампа за достъп на лица с увреждания. Монтирано е алейно и фасадно осветление на всички сгради.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“