ПРЕЗ 2015 Г. СА ОСИГУРЕНИ 1420 РЕСУРСНИ УЧИТЕЛИ ЗА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ

Начало » Последни публикации

30.03.2016

Правителството прие доклад за изпълнението на годишния план за действие за осигуряване на равни възможности за хората с увреждания.

В изпълнение на плана, чрез центровете за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности, са осигурени 1420 ресурсни учители, психолози, логопеди, учители на зрително затруднени деца и рехабилитатори на слуха и говора за обучението на 13 082 деца и ученици със специални образователни потребности. Агенцията за социално подпомагане е изплатила целеви помощи за помощни средства, приспособления и съоръжения и медицински изделия в размер на 52 004 609 лв. на 9836 средномесечен брой лица.

В доклада е посочено, че през отчетния период са изпълнени серия от мерки, насочени към интегрирането на хора с увреждания във всички области на обществения живот. Заложените дейности са изпълнявани както от държавните институции, така и от неправителствения сектор.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“