ПРЕДСТОИ ВНЕДРЯВАНЕТО НА СИСТЕМИ ЗА РАННО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА ВЪЗМОЖНО ПРЕЖДЕВРЕМЕННО НАПУСКАНЕ НА ДЕЦА ОТ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА

Начало » Последни публикации

06.04.2016

Осигуряване на техника за оборудване на „смарт“ класни стаи и създаване на възможности за презентиране на мултимедийно съдържание по природни и математически науки са част от мерките, включени в приетия от правителството План за 2016-2017 г. за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система. Чрез повишаването на достъпа до съвременни информационни технологии и електронизация на учебния процес се цели да бъде увеличен интересът на децата към ученето и образованието.

Ключова мярка за реализацията на плана е внедряването на системи за ранно предупреждение за възможно преждевременно напускане от детски градини и училища. Целта е да се осигури надеждна и актуална информация за деца в риск от отпадане. Едно от най-важните условия за недопускане на отпадане е бързата реакция на отговорните институции и лица след констатиран риск.

Предвидени са специални мерки за допълнително обучение за деца с образователни дефицити по предмети от задължителната подготовка от учебния материал. Ще бъде осигурена и подкрепа на уязвими групи в неравностойно положение за обучение на децата им в детски градини от 3-годишна възраст, за да се гарантира ранната им социализация. За децата, за които българският език не е майчин, е предвидено допълнително обучение.

Друга мярка предвижда разработване на инструмент за ранно кариерно ориентиране на застрашените от отпадане ученици.

Планът е разработен в съответствие със Стратегията за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система (2013-2020).

Документът ще се изпълнява съобразно заключенията на Съвета на Европейския съюз относно намаляване на преждевременното напускане на училище и насърчаване на успеха в училище от 23 ноември 2015 година.

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“