ПРЕЗ 2016 Г. ЩЕ БЪДАТ ПРЕДПРИЕТИ КОМПЛЕКС ОТ МЕРКИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ФУНКЦИОНИРАЩА НАЦИОНАЛНА СИСТЕМА ЗА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ

Начало » Последни публикации

06.04.2016

Правителството одобри годишния план за действие в изпълнение на Националната стратегия за учене през целия живот (2014-2020г.). Документът предвижда редица мерки за създаване на функционираща национална система за учене през целия живот.

Сред тях е подготовката на изменения в Закона за професионалното образование и обучение, с които ще се въведе нова структура на системата за професионално образование и обучение. Ще се разшири и спектърът от възможности за придобиване на степени на професионална квалификация от ученици и лица, навършили 16 г. Предвидена е и актуализация на Национална квалификационна рамка на Република България.

В областта на предучилищното образование действията приоритетно ще бъдат насочени към децата в неравностойно положение и педагогическите специалисти, които работят в мултикултурна среда. Планирано е обновяване на нормативната уредба във връзка със засиления миграционен поток и европейското законодателство чрез изработване на наредба за реда за приемане на малолетни и непълнолетни чужденци, търсещи или получили международна закрила, в държавните или общинските училища.

По отношение на професионалното образование и обучение ще бъдат разработени подходи за реализиране на обучение по „защитени професии“, ще бъде актуализиран Списъкът на професиите за професионално образование и обучение и разработени нови Рамкови програми.

В системата на висшето образование ще бъде въведен нов механизъм за определяне на броя на приеманите студенти в отделните висши училища според качеството на обучението и потребностите на пазара на труда.

Развитието на неформалното и информално учене ще бъде насърчавано чрез интернет платформата „Национална информационна система за младежта“, провеждане на младежки инициативи и кампании с участието на 200 доброволци, подобряване на материално-техническата база на 700 читалища и библиотечните фондове на близо 1600 обществени библиотеки.

 

 

 

 

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“