МОН И УНИЦЕФ ЩЕ СИ СЪТРУДНИЧАТ ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА СЪС ЗАТРУДНЕНИЯ

Начало » Последни публикации

06.04.2016

Споразумение за разбирателство и сътрудничество между Министерство на образованието и науката и Детския фонд на ООН бе подписано от министър Меглена Кунева и представителя на УНИЦЕФ за България г-жа Мария Хесус Конде. 

Основна цел на сътрудничеството е гарантиране на правото на всяко дете на развитие и качествено предучилищно и училищно образование. Приоритет ще са усилията за създаване на условия за приобщаващо образование на деца със специални образователни потребности и деца в риск от затруднения в процеса на обучение в детските градини и училища.  

УНИЦЕФ и МОН ще работят заедно, за да има ранно оценяване на образователните потребности на децата. Ще се обменят добри практики в областта на приобщаващото образование на деца със специални потребности или в риск от обучителни затруднения, както и за осигуряване на приобщаваща среда в детските градини и училищата. Споразумението предвижда разработване на програми за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти, кампании в подкрепа на приобщаващото образование, съвместни проучвания и анализи в тази сфера.

МОН и УНИЦЕФ ще си сътрудничат и в други приоритетни области като насърчаване на ранното детско развитие, намаляване на дела на преждевременно отпадналите от образователната система, превенция на насилието в училище и противодействие на училищния тормоз, насърчаване на детското участие и обучение за правата на детето и др.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“