МЕРКИ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА РОМИТЕ ЩЕ БЪДАТ ФИНАНСИРАНИ КАКТО С НАЦИОНАЛНИ, ТАКА И С ЕВРОПЕЙСКИ СРЕДСТВА

Начало » Последни публикации

08.04.2016

Допълнително обучение на децата в детските градини, чийто майчин език не е български, а в началното училище - по български език и математика, предвижда МОН за интеграция на деца от ромски произход през националните и оперативните програми. Средства са предвидени и за програми за намаляването на броя на преждевременно напусналите ученици, и за реинтегриране на вече отпадналите от училище. По програмата „Училището – територия на учениците“ има възможност за включването на деца, включително и от ромски произход, в целодневно обучение. 

Това обяви вицепремиерът и министър на образованието и науката Меглена Кунева при участието си в международната конференция „Нашето общо бъдеще“, реализирана като част от програмата „Деца и младежи в риск“. 

С европейски средства се предвижда финансирането на проекти за работа с родители, за допълнителна квалификация на педагогически специалисти и прилагането на педагогически иновации за работа в мултикултурна среда. 

В обръщението си към участниците в конференцията, министър Кунева отбеляза още, че досега е направено не малко за образователната интеграция на ромите, но има и много за наваксване.

В първи клас 20 % от децата са ромчета. В седми клас те са 7 %, а в 12 клас - 1 %. 

Между тези 20 на сто в първи клас и 1 но сто в 12 клас ние вероятно сме загубили таланти за нацията, отбеляза министър Кунева.  Не е добре да има училища, които са изцяло с ученици ромчета, необходими са мерки за десегрегацията, посочи тя. 

По време на конференцията бяха представени добри практики по проекти, финансирани по програма BG06 „Деца и младежи в риск“, реализирани в последните години. По програмата вече са обучени, наети и активно работещи над 30 ромски образователни медиатори; над 200 учители от детските градини обогатиха своите познания и умения за работа в интеркултурна среда; в 4 от големите градове в страната бяха открити младежки центрове, в които работят младежки работници, чиято подготовка също беше финансирана по програмата.  Във всеки един етап от работата ние сме се водили от визията за постигане на по-висока успеваемост, по-добра социална адаптация, по-добра бъдеща реализация на децата и младежите, обхванати чрез дейностите в различните проекти, обобщи министър Кунева. 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“