МИНИСТЪР КУНЕВА УТВЪРДИ ДЪРЖАВНИЯ ПЛАН-ПРИЕМ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2016-2017 Г.

Начало » Последни публикации

11.04.2016

42 655 ученици ще могат да кандидатстват за прием  в 1632 паралелки в държавните и общинските професионални училища, професионалните гимназии и паралелките за професионална квалификация в основни, прогимназиални, средни общообразователни и специални училища за учебната 2016-2017 г. 

Това се предвижда в утвърдения от вицепремиера и  министър на образованието и науката Меглена Кунева държавен план-прием за професионално образование през следващата учебна година.

Държавният план-прием е съобразен със  заявките на бизнеса и потребностите на пазара на труда на общинско, регионално и национално ниво.

Приемът ще се осъществи в 22 паралелки дуално обучение в областите Бургас, Враца, Габрово, Добрич, Пазарджик, Плевен, Пловдив, София, Сливен, Стара Загора,Търговище и Ямбол по 16 професии - Машинен техник; Техник на прецизна техника; Мехатроника; Техник по транспортна техника, Минен техник; Електротехник; Техник-технолог в дървообработването; Оператор в дървообработването; Техник-технолог в хранително-вкусовата промишленост, Техник на електронна техника, Техник на енергийни съоръжения и инсталации; Текстилен техник; Готвач; Икономист; Спедитор-логистик; Техник на енергийни съоръжения и инсталации.

Осигурен е достъп до професионално образование и обучение на ученици със специални образователни потребности, с хронични заболявания и с физически увреждания. За тях са утвърдени 85 паралелки по професии, които не са противопоказани на здравословното им състояние.

За осигуряване на повторно включване в професионално обучение на ученици до 16-годишна възраст, застрашени от отпадане или напуснали училище, са планирани 70 паралелки по професии с първа степен на професионална квалификация.

За да се разшири достъпът до професионално образование и обучение за възрастни без завършено образование и без придобита професионална квалификация е осигурен прием за вечерна и задочна форма на обучение в 192 паралелки.

План-приема може да видите тук.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“