МОН ОТЧИТА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА НАЦИОНАЛНИТЕ ПРОГРАМИ ЗА РАЗВИТИЕ НА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 2015 Г.

Начало » Последни публикации

14.04.2016

На интернет страницата на Министерството на образованието и науката e публикуван Отчетът за изпълнението на 10-те национални програми за развитието на средното образование за 2015 година, чрез които е осигурено допълнително финансиране на политики и мерки за равен достъп до качествено образование. Отчетът сочи, че са изпълнени заложените индикатори на дейностите  по различните модули на програмите. Част от програмите не са приключили до момента, поради което отчетът съдържа информация за настоящето им състояние. 

По  програма „Система за национално стандартизирано външно оценяване“ за 2014/2015 г. са осъществени задължителното оценяване на знанията и уменията на учениците в края на всеки образователен етап чрез национални стандартизирани тестове. За първи път през 2015 г. се проведе онлайн външно оценяване на дигиталните компетентности на 1 001 ученици в Х клас.

По програмата „Роден език и култура зад граница са класирани 115 проекта и са обучени 9774 деца, ученици и кандидат-студенти.

По програма Модернизиране на системата на професионалното образование“ са утвърдени за финансиране 38 професионални гимназии вместо планираните 30.

По програма „Училището – територия на учениците - модул Подкрепа на целодневното обучение на учениците от начален етап” – 89 проекта са получили финансиране за обзавеждане на стая за дейности по интереси, вместо планираните 70. По модул „Национални и международни ученически олимпиади и състезания” са проведени 21 национални олимпиади и 26 състезания по различни общообразователни предмети. В областните кръгове на олимпиадите са участвали 38 303 ученици, а в националните кръгове - 2 110 ученици. В международните олимпиади са спечелени общо 55  медала - 5 златни, 33 сребърни и 17 бронзови. Проведени са 21 състезания по професии. В регионалните кръгове са участвали 703 ученици, а в националните кръгове – 851 ученици.

141 211 ученици са участвали в олимпиадите, състезанията, извънучилищните дейности и в спортните прояви при планирано участие на 76 000 ученици.

По програма „На училище без отсъствия“  - мярка „Без свободен час”, са одобрени проектите на 884 училища, от които 729 общински и 155 държавни, а по  мярка „Без отсъствия”  са постъпили 144 проектни предложения, които допринасят за ефективни решения и подходи за справяне с проблема с неизвинените отсъствия и отпадането от училище, както и с реинтегриране в системата.

По програма „С грижа за всеки ученик“ допълнително са обхванати 4669 деца за обучение в подготвителни групи, повишена е общообразователната подготовка на  6193 деца от начален етап  и на 6090 ученици от прогимназиален етап на основното образование.

По програма Развитие на педагогическите кадри“ са проведени обучения за повишанване квалификацията на педагогическите кадри – директори, помощник-директори, учители и педагогически специалисти – общо 35  обучения с 4155 участника. Проведено и представено е Национално изследване на системата за подготовка на педагогическите кадри във висшите училища и сравнителен анализ на системите за продължаваща квалификация и кариерно развитие в Република България, в държавите членки на ЕС и други страни. Проведено е анкетно проучване на очакванията за „подкрепяща среда“ сред практикуващите педагози до 35 г.

По програма „Създаване на достъпна архитектурна среда“  са утвърдени  44 проекта за създаване на достъпна архитектурна среда в държавни училища.

293 училища са подпомогнати в дейностите по обновяване на компютърна техника по програмата „Информационни и комуникационни технологии /ИКТ/ в училище“. 28 регионални инспектората по образованието са свързани в опорна цифрова мрежа, обслужваща училищата и развойните звена в страната. В 20 пилотни училища са внедрени различни ИКТ иновации (смарт класни стаи, управленски информационни системи, видеообучение и др.).

По „Оптимизация на училищната мрежа“, модул „Оптимизиране на вътрешната структура на училищата, детските градини и самостоятелните   общежития”, са осигурени средства за обезщетения за персонала.

 

Отчета за изпълнение на Националните програми за 2015 г. може да видите тук

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“