МОН И МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА ПОДПИСАХА СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ APOSTILLE

Начало » Последни публикации

15.04.2016

Министерството на образованието и наука и Министерството на културата подписаха Споразумението за повишаване на качеството и ефективността при административното обслужване.

Със Споразумението за сътрудничество се въведе комплексната административна услуга „Заверка и издаване на удостоверение APOSTILLE на образователни документи, издавани от държавните училища по изкуствата и държавните училища по културата“, обединяваща две услуги, които до този момент се извършваха поотделно от Министерството на образованието и науката (МОН) и от Министерството на културата (МК), а именно:

ü  „Заверка на образователни документи, издадени от държавните училища по изкуствата, подлежащи на легализация и използване в чужбина“, извършвана от МК – уникален идентификатор съгласно Регистъра на услугите № 718;

ü  „Издаване на удостоверение APOSTILLE на образователни и удостоверителни документи, издавани от институциите в системата на народната просвета“, предоставяна от МОН – уникален идентификатор съгласно Регистъра на услугите № 1642.

Със сключването на Споразумението на гражданите се дава възможност по свой избор да заявят, както и да получат, комплексната услуга на място в сградата на МОН или в сградата на МК, както и по пощата съобразно своето желание и удобство. Отпада необходимостта гражданинът да заверява документите първо в едното ведомство (МК), след което да ги подава в другото (МОН) за издаване на удостоверение APOSTILLE. Така се избягва и опасността от фалшифициране на документите след заверката и преди полагане на APOSTILLE.

Предоставянето на комплексната услуга ще доведе до намаляване на разходите, необходимото време и ангажираността на потребителите, свързани с получаване на двете услуги поотделно.

Комплексната административна услуга е създадена в резултат на високата ангажираност на министерствата за постигане на ефективност на публичните услуги, както и с оглед осигуряване на по-добра координираност и избягване несъгласуваност в действията на различните звена, осъществяващи административно обслужване.

Подробна информация относно предоставянето на новата комплексна услуга, както и образците на заявления са публикувани на интернет страницата на МОН в рубрика „Административни услуги“, секция „Комплексни административни услуги“.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“