НОВ МОДЕЛ НА ФИНАНСИРАНЕ ОСИГУРЯВА ПОВЕЧЕ СРЕДСТВА ЗА УЧЕНИЧЕСКИ СЪСТЕЗАНИЯ И КОНКУРСИ

Начало » Последни публикации

15.04.2016

Политиката на Министерството на образованието и науката за насърчаване на подготовката и участието на учениците в олимпиади и състезания се осъществява чрез изпълнениe на национални програми за развитие на образованието. Това заяви вицепремиерът и министър на образованието и науката Меглена Кунева от парламентарната трибуна в отговор на въпрос от народния представител Калина Балабанова от Парламентарната група „Атака“ относно необходими финансови средства за ученически състезания и конкурси.

Министърът поясни, че за 2016 г. е разработен проект на Национална програма „Ученически олимпиади и състезания“ с бюджет 2 634 000 лв. Програмата беше приета от Министерския съвет преди дни. Чрез нея се създават възможности за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и състезания в областта на науката, изкуствата и спорта, и на състезания по професионални направления.

До края на 2015 г. чрез държавния бюджет се предоставиха средства за извънкласни и извънучилищни дейности за всеки ученик в редовна форма на обучение в размер на 14 лв., като средствата се разпределяха от първостепенния разпоредител с бюджет между извънучилищните педагогически учреждения и училищата, поясни министър Кунева.

Тя добави, че извънучилищните дейности, изпълнявани от извънучилищни педагогически учреждения, продължават да се финансират от държавния бюджет, като за 2016 година с изменение на Постановление на Министерския съвет от 2015 г. тези средства бяха увеличени.

Чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ специално за извънкласни дейности е предвидено стартирането на проект “Твоят час“. Необходимо условие за допустимост на разходите, финансирани чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, е да няма дублиране на финансирането за едни и същи дейности. Това е причината, поради която от началото на 2016 г. от държавния бюджет не се предоставят целеви средства в размер на 14 лв. за ученик в редовна форма на обучение за извънкласни дейности.

Министърът разясни, че проблемът идва от забавянето на проекта „Твоят час“, който е трябвало да стартира от началото на бюджетната 2016 г. Проектът ще стартира от юни.

По никакъв начин не са отнети средства за провеждане на ученически мероприятия, а тъкмо обратното – новият модел за финансиране осигурява повече средства от различни източници, обясни Кунева.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“