МОН ПРЕДЛАГА ПРОЕКТ ЗА ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

Начало » Последни публикации

22.04.2016

Министерството на образованието и науката предлага за обществено обсъждане проект на закон за изменение и допълнение на  Закона за професионалното образование и обучение. Промените се налагат заради привеждане на Закона за професионалното образование и обучение в съответствие със Закона за предучилищното и училищното образование.

В съответствие с разпоредбите за придобиване на средно образование в Закона за предучилищното и училищното образование се урежда и завършването на професионално образование и обучение и неговото документиране. Създадено е основание за издаване от министъра на образованието и науката на наредба за организацията и провеждането на държавен изпит за придобиване на професионална квалификация – по теория и практика на професията. Регламентира се редът за издаване на документите за придобита професионална квалификация, издавани от професионалните колежи и центровете за професионално обучение.

В законопроекта точно са определени целите, съдържанието и характеристиките на видовете професионална подготовка. Променено е съотношението на теоретичното и практическото обучение в полза на практическото обучение, в. т.ч. и на практиката в реална работна среда и се разширява обхватът на местата за провеждане на практическо обучение и др.

Пълния текст на законопроекта може да видите на сайта на МОН в раздел „Проекти на документи“.

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“