МОН ПУБЛИКУВА РАБОТНИ ВАРИАНТИ НА НОВИТЕ УЧЕБНИ ПРОГРАМИ ЗА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Начало » Последни публикации

26.04.2016

Работни варианти на учебните програми по общообразователните предмети за 3., 4., 7., 9., 10., 11. и 12. клас са публикувани на сайта на Министерството на образованието и науката в раздел „Общо образование“, в рубриката „Учебни програми“.

Според Закона за предучилищното и училищното образование новите учебни програми ще влизат в сила поетапно. През учебната 2016-2017 г. учениците в 1. и 5. клас ще учат по вече утвърдените нови програми. Одобрени са и програмите за 2., 6. и 8. клас, които влизат в сила през учебната 2017-2018 г.

В момента експертите от МОН продължават работата по програмите за останалите класове.  По новите програми за 3., 7. и 9. клас ще се учи от учебната  2018-2019 г., за 4. и 10. клас – от 2019 – 2020 г., а за 11. – от учебната 2020 – 2021 г.,а за 12. клас – от учебната 2021 – 2022 г.

Вариантите на програми се публикуват сега в отговор на искането на учители, на  социални партньори и на родители да се представи цялостната визия за обучението по съответните предмети. Информацията е важна и за авторските колективи, които работят по изготвянето на новите учебници. Така те ще имат представа какво учебно съдържание се залага в следващите класове, за да се осигури както връзката по хоризонтала – между отделните учебни предмети, така и по вертикала – надграждането в рамките на един учебен предмет по класове, етапи и степени.

Същинското обществено обсъждане ще започне, когато се публикуват проектите за учебни програми за тези класове. В началото на 2017 г. ще бъдат публикувани проектите на програми за 3., 7. и 9. клас.

Българските автори, чиито произведения се изучават от 5. до 12. клас, са: Константин Преславски, Черноризец Храбър, Паисий Хилендарски, Любен Каравелов, Добри Чинтулов, Добри Войников, Петко Р. Славейков, Христо Ботев, Иван Вазов, Алеко Константинов, Пенчо Славейков, П.К. Яворов, Димчо Дебелянов, Елин Пелин, Гео Милев, Христо Смирненски, Атанас Далчев, Йордан Йовков, Никола Фурнаджиев, Никола Вапцаров, Елисавета Багряна, Димитър Димов, Димитър Талев, Веселин Ханчев, Йордан Радичков, Николай Хайтов, Блага Димитрова, Христо Фотев, Борис Христов, Виктор Пасков.

Програмите по чужди езици за 9.-12. клас и по гражданско образование ще  бъдат публикувани на страницата на МОН по-късно.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“