ПРАВИТЕЛСТВОТО ПРИЕ ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА

Начало » Последни публикации

11.05.2016

Правителството одобри Програма за дейността в периода 2016-2018 г. на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, който е звено към Министерството на образованието и науката.

Стратегическите цели, залегнали в документа, са четири – пълноценна социализация на деца и ученици от етническите малцинства, гарантиране на равен достъп до качествено образование за децата и учениците от етническите малцинства, утвърждаване на интеркултурното образование като неотменна част от процеса на модернизация на българската образователна система, съхраняване и развиване на културната идентичност на децата и учениците от етническите малцинства.

С изпълнението на дейностите в документа се очаква още 950 деца между 3 и 6-7 години от етническите малцинства да постъпят в детските градини и допълнителна работа с 1000 ученика, застрашени от отпадане от образователния процес. Ще бъдат осигурени допълнителна занимания с 300 ученика за продължаване на образованието в гимназиален етап, както и извънкласни работи и занимания по интереси за 2000 деца и ученици.

В плана са предвидени и мерки, в които са включени 2500 деца и ученици и 2000 родители за преодоляване на негативните стереотипи и дискриминационни нагласи. Предвижда се формиране на 30 родителски клуба, работа със семейства от етническите малцинства за разясняване на ползите от образованието на децата им, както и подготовката за изпращане на децата в училище.

В дейностите е включена и допълнителна квалификация на 150 педагогическите специалисти за работа в мултикултурна образователна среда.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“