НА 18 МАЙ ЩЕ Е ДЪРЖАВНИЯТ ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

Начало » Последни публикации

16.05.2016

Държавните зрелостни изпити се провеждат от 2008 г. в две сесии - май-юни и август-септември. През месец май тази година ще се проведе 17-та поредна сесия. Задължителните ДЗИ са два - по български език и литература и по учебен предмет по избор от предметите математика, чужд език (АЕ, ИЕ, ИтЕ, НЕ, РЕ, ФЕ), философски цикъл (психология и логика, етика и право, философия), история и цивилизация, география и икономика, физика и астрономия, биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда.

Тази година първият задължителен държавен зрелостен изпит по Български език и литература ще се проведе на 18 май 2016., а вторият по учебен  предмет по избор – на 20 май. Зрелостниците по свое желание могат да положат и допълнителни ДЗИ по учебен предмет по избор (от изброените по-горе), които ще се проведат по график от 26 май до 31 май 2016 г.

Държавните зрелостни изпити са писмени и анонимни, провеждат се в 4 астрономически часа от 8.00 до 12.00 часа (за учениците със специални образователни потребности (СОП) са предвидени допълнителни 2 астрономически часа). Формат - тест (въпроси с избираем отговор, въпроси, изискващи кратък свободен отговор и създаване на текст (БЕЛ, чужд език, история, география, философия) или решаване на задача (математика). Формат на ДЗИ се определя с учебно-изпитните програми по съответния предмет. За настоящата учебна година няма промени в учебно-изпитните програми. Всеки изпит се оценява с максимум 100 точки.

На ДЗИ по БЕЛ зрелостниците имат възможност да избират в какъв жанр да създадат аргументативния текст - интерпретативно съчинение или есе.  По традиция изпитният материал по БЕЛ ще се генерира рано сутринта в деня на изпита – 18 май 2016 г. Темата или 41 въпрос ще бъде обявен по Българското национално радио в 9.00 часа.

Към края на март 2016 г. броят на подалите заявление за полагане на ДЗИ по БЕЛ е 52 089 зрелостници, а за полагане на втори ДЗИ – 52 990 зрелостници.

Традиционно най-голям брой са желаещите да положат ДЗИ по биология и здравно образование16 674 зрелостници, следват ги желаещите да положат ДЗИ по география и икономика12 179 зрелостници. На трето място отново се нарежда английският език с подадени 11 586 заявления. По останалите предмети се запазва съотношението, както в предходните години.

Най-малък брой подадени заявления има за полагане на ДЗИ по италиански език99 зрелостници. 568 зрелостници са пожелали да положат допълнителни ДЗИ. 200 зрелостници са със СОП, като от тях тази година 7 ще работят на брайл.

Окончателното допускане на зрелостниците до ДЗИ ще стане след успешното приключване на XII клас. Всеки зрелостник получава служебна бележка за допускане с разпределение по училища, сгради и зали до 17.05.2016 г. включително.

Проверката и оценяването на всички изпитни работи по традиция ще се извърши на едно място - в София, от 14 национални комисии (по всеки учебен предмет), които се назначават със заповед на министъра на образованието и науката. Комисиите включват 594 учители и представители на висши училища, като предложенията за учители се подават от директорите на училища след съгласуване с експертите в РИО, а предложенията за преподаватели от висшите училища – от ректорите на съответните училища. По традиция скалата за превръщане на резултатите в оценки ще се утвърди след проверката на всички изпитни работи в зависимост от обобщените резултати в точки на випуска.

Обявяването на резултатите от ДЗИ ще е до 10.06.2016 г. на официалния сайт на МОН и в  регионалните инспекторати по образованието.

Оценките са окончателни, с точност до 0,01, записват се в дипломата за средно образование в отделни графи и не заместват оценките от гимназиалния етап на обучение. При формиране на общия успех оценките от ДЗИ и оценките от ЗП и ЗИП участват равностойно (като средноаритметична оценка от три средноаритметични оценки - от ДЗИ, от ЗП и от ЗИП).

Ежегодно МОН публикува на сайта си информация за решенията на висшите училища относно признаването на оценките от ДЗИ. И през тази учебна година се потвърждава тенденцията от предходните години - 40 висши училища приемат оценките от ДЗИ вместо оценка от кандидатстудентски изпит, 7 висши училища, поради спецификата на изпитите (изкуства, спорт и т.н.), не използват оценка от ДЗИ вместо оценка от приемен изпит, при останалите висши училища за отделни специалности оценките от ДЗИ участват с различна тежест при балообразуването.

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“