КОНСУЛТАТИВНИЯТ СЪВЕТ ОБСЪДИ УСЛОВИЯТА ЗА ОС 1 ПО ОП „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“

Начало » Последни публикации

26.05.2016

Зам.-министърът на образованието и науката Красимир Киряков проведе първото заседание на експертния Консултативен съвет по приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“ от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Основната цел за сформирането на съвета е да предоставя своевременна експертна помощ при решаването на важни задачи, свързани с оптимизация на управлението на програмата. Главна тема на дискусията на първото заседание беше за предотвратяване на нерегламентирана държавна помощ при операциите по създаване на центрове за върхови постижения и центрове за компетентност. Предстои тази ос да бъде отворена за кандидатстване.

Изключително важно е да се прецизират насоките за кандидатстване, заяви Киряков. Стигна се до съгласие процедурите да се движат по регламента за държавна помощ.

Според зам.-министъра е ключово всички бенефициенти да работят нормално, а не след две години да има финансови корекции и връщане на средства. Красимир Киряков допълни, че насоките за кандидатстване са готови и другата седмица ще бъдат пуснати за обществено обсъждане.

Съветът обсъди още и откритата процедура за възлагане на обществена поръчка „Избор на оценители за извършване на оценка на проектни предложения за изграждане и развитие на центрове за върхови постижения и центрове за компетентност по оперативната програма“. С цел прозрачност на поръчката се водят преговори за избор на независим наблюдател като гарант за участие на гражданското общество при управлението на фондовете от ЕС.

Експертният консултативен съвет подкрепи предложенията на Управляващия орган. В него влизат представители на БАН, Селскостопанската академия, Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, Асоциацията на индустриалния капитал в България, БТПП, Българската стопанска камара, Българска агенция за инвестиции, Съветът на ректорите на висшите училища в България, Националното представителство на студентските съвети, Българската асоциация на консултантите по европейски програми. Целта на съвета е прозрачност, координация, ефективност и ефикасност на процесите по планиране и изпълнение на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020.

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“