ВАЖНО ЗА КАНДИДАТИТЕ КЪМ ПЪРВИЯ СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОЦЕДУРА „ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА И/ИЛИ ТЪРСЕЩИ ИЛИ ПОЛУЧИЛИ МЕЖДУНАРОДНА ЗАКРИЛА“

Начало » Последни публикации

03.06.2016

С Решение № 80811-262 от 30.05.2016 г. ръководителят на Управляващия орган одобри оценителен доклад по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M20P001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“  в рамките на  Приоритетна ос 3 „Образователна среда за активно социално приобщаване“ (първи срок за кандидатстване).

Съгласно чл. 25 от  ПМС № 107/10.05.2014 г., в срок до 13.06.2016 г. Управляващият орган ще уведоми одобрените кандидати по електронен път или на хартиен носител (като ги информира и какви допълнителни документи и в какъв срок трябва да се представят, за да бъде сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ).

В същия срок Управляващият орган ще уведоми писмено всеки от кандидатите от списъците с отхвърлени проектни предложения и съответно с резервни проектни предложения, като ще посочи основанията за класирането/отхвърлянето им.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“