ВАЖНО ЗА КАНДИДАТИТЕ ПО ПРОЦЕДУРА BG05M20P001-3.001 „ПОДКРЕПА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ВЪЗПИТАНИЕ И ПОДГОТОВКА НА ДЕЦА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ“

Начало » Последни публикации

03.06.2016

На основание чл. 13, ал. 6, т. 2 от ПМС № 107/10.05.2014 г. и във връзка с решение на Комитета за наблюдение на ОП НОИР, взето на неговото четвърто заседание на 2 юни 2016 г. за увеличение на бюджета на операция „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“, информираме кандидатите по процедурата, че с Решение № 808110269/ 03.06.2016 г. на Ръководителя на Управляващия орган е актуализиран списъка с одобрени за финансиране проектни предложения.

Със Заповед на Ръководителя на Управляващия орган № РД09-756/03.06.2016 г. са изменени насоките за кандидатстване по процедурата, като общият размер на безвъзмездната финансова помощ е увеличен на 20 000 000 лева.

Изменените Насоки за кандидатстване по процедура BG05M20P001-3.001 „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“ са достъпни тук.

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“