ОДОБРЕН Е ВТОРИЯТ НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ВЗАИМНА ОЦЕНКА НА РЕГУЛИРАНИТЕ ПРОФЕСИИ В ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ НА ЕС

Начало » Последни публикации

15.06.2016

Правителството прие Втория национален план за действие за взаимна оценка на регулираните професии в държавите членки на ЕС съгласно чл. 59 „Прозрачност“ от изменената директива 2005/36/ЕО относно признаването на професионалните квалификации.

Планът прави преглед на настоящата нормативна уредба, отнасяща се за всяка регулирана професия, основните цели, предложените мерки и необходимите действия, които трябва да бъдат предприети за взаимна оценка на регулираните професии в държавите членки. Включените в него мерки са насочени към подобряване и улесняване на достъпа до професиите, насърчаване на свободното движение на специалисти, увеличаване на мобилността, гарантиране на по-ефикасно и прозрачно признаване на професионалните квалификации.

Във Втория национален план са включени регулираните професии във втория клъстър, определен от Европейската комисия, в сектори „Здравеопазване“ и „Публична администрация и отбрана“.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“