СТАРТИРА ПРОЕКТЪТ „ПОДДЪРЖАНЕ И УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА РАЗРАБОТЕНАТА РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА НА ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА – ФАЗА 1“

Начало » Последни публикации

17.06.2016

След успешното приключване на два проекта, свързани с изграждането и развитието на рейтинговата система на висшите училища, финансирани по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд, от 15.06.2016 г. стартира проектът „Поддържане и усъвършенстване на разработената рейтингова система на висшите училища – фаза 1“ в рамките на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. Проектът „Поддържане и усъвършенстване на разработената рейтингова система на висшите училища – фаза 1“ BG05M2ОP001-2.005-001 ще се изпълнява от МОН в периода 2016-2019 г. с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Стойността на разходите за изпълнение на проекта възлиза на 3 000 000 лева.

Рейтинговата система на висшите училища (РСВУ) е утвърден и работещ механизъм, изключително необходим при разработване и прилагане на политиките на МОН в областта на висшето образование. Непрекъснатото усъвършенстване на системата ще улесни достъпа до висше образование, ще повиши качеството на предлаганото обучение, поставяйки висшите училища в конкурентна среда.

С повишаване на качеството на висшето образование ще се постигне по-добра реализация на пазара на труда на завършващите младежи. А актуализирането на модела за обмен на данни в съществуващата информационна система за висше образование ще доведе до увеличаване на информационната осигуреност.

Настоящата фаза на проекта предвижда 3 актуализации на РСВУ, които да бъдат публикувани в интернет пространството и на хартиен носител. Така ще се постигне методическа осигуреност, гарантирана надеждност на данните и достъп на максимален брой потребители до най-актуалните данни в системата.

РСВУ осигурява по-голяма прозрачност и е инструмент за стратегическо планиране на мерките за модернизация в сферата на висшето образование. Улесняването на избора на кандидат-студентите и постепенното му синхронизиране с нуждите на обществото и пазара на труда е ключов фактор за подобряване на структурата и ефективността на висшето образование.

Целевите групи по проекта „Поддържане и усъвършенстване на разработената рейтингова система на висшите училища – фаза 1“ са кандидат-студенти, студенти, младежи, докторанти, специализанти, преподаватели, работодатели и др. Специален акцент в проекта се поставя на подобряване на връзките средно образование-висше образование-бизнес, от една страна, и от друга страна, висше образование-научни изследвания. За периода на действие на проекта (2016-2019 г.) директно и косвено в неговите дейности ще бъдат включени около 75 000 участници от изброените заинтересовани страни. С планираните обучения в кариерните центрове на висшите училища ще се подобри връзката с бизнеса и реализацията на завършващите

Ползите от усъвършенстването и поддържането на РСВУ са много. Рейтинговата система е един от инструментите за подобряването на политиките за финансиране на висшето образование чрез обвързване с резултатите от обучението, което се очаква да създаде стимули както за съответното висше училище, така и за работодателите, наели дипломиралите се студенти.

Доказателство за устойчивостта на резултатите от усъвършенстването на създадената РСВУ са приетите нормативни документи по отношение отпускането на средства от държавния бюджет за модернизиране и оптимизация на държавните висши училища, както и за променения модел на финансиране на висшите училища.

Чрез поддържането и усъвършенстването на рейтинговата система се улеснява успешното реализиране на политиките в сферата на висшето образование и постигането на целите, заложени в Стратегията за развитие на висшето образование в Република България за периода 2014-2020 г.

 

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“