ЗАМ.-МИНИСТЪР СТАМАТОВ ВРЪЧИ СВИДЕТЕЛСТВА ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ НА УЧАСТВАЛИ В ПРОЕКТ ЗА ОГРАМОТЯВАНЕ НА ВЪЗРАСТНИ

Начало » Последни публикации

30.06.2016

Заместник-министърът на образованието и науката Диян Стаматов поздрави участниците в проект „Нов шанс за успех“  по програма за ограмотяване на възрастни и връчи свидетелствата за завършено основно образование  на най-добре представилите се и на най-възрастния - 63-годишен участник,  в 147. ОУ „Йордан Радичков“ днес.

„Аз се възхищавам на вашето старание, на вашето трудолюбие и на вашето желание, въпреки трудното време, в което живеем, да се ограмотите и да учите. Това е похвално“, каза заместник-министър Стаматов и подчерта, че проектът „Нов шанс за успех“ е един от добрите проекти, с които Министерството на образованието и науката дава възможност да се ограмотят хора, които имат желание да учат, но са пропуснали възможността да го направят докато са били в ученическа възраст. Той пожела на завършващите да не спират до тук, и ако имат хъс и желание, да продължат своето образование. Възможности има – в  задочна или във вечерна форма да продължат, за да придобият професия.

147. ОУ „Йордан Радичков“ в София е едно от училищата, реализирало дейности по проект „Нов шанс за успех“. В различните етапи обучение в училището са започнали 356 лица над 16-годишна възраст, от които 280 са завършили, което прави 79 % завършили. След завършване на 7. клас  за учебната 2015/2016 г. в самостоятелна форма на обучение в 8. клас са продължили 56 лица. 45 от тях днес получиха свидетелство за основно образование, като 43 от тях са били обучаеми по проекта през всичките  четири етапа в различни класове.

Проектът „Нов шанс за успех“, схема за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ ВG051PO001-4.3-01. „Ограмотяване на възрастни”, бе изпълняван в периода от 2011 до 2015 година от МОН чрез дирекция „Образователни програми и образователно съдържание“. Той е насочен към неграмотни и слабограмотни лица над 16-годишна възраст, които нямат статут на ученици. Целта му е чрез ограмотяване и формиране на ключови компетентности да бъде улеснен по-нататъшният достъп на неграмотните и слабограмотни хора до общообразователна и професионална подготовка и до участието им на пазара на труда.

В изпълнение на проектните дейности бе разработен и приложен в практиката цялостен модел за обучение на възрастни, който включи разработване на цялостна методология за провеждане на обучението (учебни планове, учебни програми, методически и учебни пакети), осъществяване на обучението, провеждане на тестове и сертифициране на постигнатите резултати.

Лицата, включени в обучение по проекта, са общо 16 662, а броят на успешно завършилите курсовете е 14 145.

В новата Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” са предвидени 25 млн.лева за продължаването на дейностите, свързани с обучението на  неграмотни и слабограмотни лица. Очаква се новият проект до стартира до края на годината и чрез него да бъдат обучени над 11 000 лица.

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“