ЗАМ.-МИНИСТЪР СТАМАТОВ ВРЪЧИ СВИДЕТЕЛСТВА ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ НА УЧАСТВАЛИ В ПРОЕКТ ЗА ОГРАМОТЯВАНЕ НА ВЪЗРАСТНИ

Начало » Последни публикации

30.06.2016

Заместник-министърът на образованието и науката Диян Стаматов поздрави участниците в проект „Нов шанс за успех“  по програма за ограмотяване на възрастни и връчи свидетелствата за завършено основно образование  на най-добре представилите се и на най-възрастния - 63-годишен участник,  в 147. ОУ „Йордан Радичков“ днес.

„Аз се възхищавам на вашето старание, на вашето трудолюбие и на вашето желание, въпреки трудното време, в което живеем, да се ограмотите и да учите. Това е похвално“, каза заместник-министър Стаматов и подчерта, че проектът „Нов шанс за успех“ е един от добрите проекти, с които Министерството на образованието и науката дава възможност да се ограмотят хора, които имат желание да учат, но са пропуснали възможността да го направят докато са били в ученическа възраст. Той пожела на завършващите да не спират до тук, и ако имат хъс и желание, да продължат своето образование. Възможности има – в  задочна или във вечерна форма да продължат, за да придобият професия.

147. ОУ „Йордан Радичков“ в София е едно от училищата, реализирало дейности по проект „Нов шанс за успех“. В различните етапи обучение в училището са започнали 356 лица над 16-годишна възраст, от които 280 са завършили, което прави 79 % завършили. След завършване на 7. клас  за учебната 2015/2016 г. в самостоятелна форма на обучение в 8. клас са продължили 56 лица. 45 от тях днес получиха свидетелство за основно образование, като 43 от тях са били обучаеми по проекта през всичките  четири етапа в различни класове.

Проектът „Нов шанс за успех“, схема за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ ВG051PO001-4.3-01. „Ограмотяване на възрастни”, бе изпълняван в периода от 2011 до 2015 година от МОН чрез дирекция „Образователни програми и образователно съдържание“. Той е насочен към неграмотни и слабограмотни лица над 16-годишна възраст, които нямат статут на ученици. Целта му е чрез ограмотяване и формиране на ключови компетентности да бъде улеснен по-нататъшният достъп на неграмотните и слабограмотни хора до общообразователна и професионална подготовка и до участието им на пазара на труда.

В изпълнение на проектните дейности бе разработен и приложен в практиката цялостен модел за обучение на възрастни, който включи разработване на цялостна методология за провеждане на обучението (учебни планове, учебни програми, методически и учебни пакети), осъществяване на обучението, провеждане на тестове и сертифициране на постигнатите резултати.

Лицата, включени в обучение по проекта, са общо 16 662, а броят на успешно завършилите курсовете е 14 145.

В новата Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” са предвидени 25 млн.лева за продължаването на дейностите, свързани с обучението на  неграмотни и слабограмотни лица. Очаква се новият проект до стартира до края на годината и чрез него да бъдат обучени над 11 000 лица.

 

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“