МОН ПОДПИСА СПОРАЗУМЕНИЕ С ИНСТИТУТА ПО ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ

Начало » Последни публикации

12.07.2016

Министерството на образованието и науката и Институтът по публична администрация (ИПА) подписаха споразумение за сътрудничество по проект “Въвеждане на Общата рамка за оценка (CAF) в администрациите”. Проектът ще се осъществява с безвъзмездната финансова подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“ и се предвижда процесът по внедряване на CAF да започне в началото на 2017 г. МОН е една от избраните 48 администрации от общо 85 кандидатстващи институции.

Моделът CAF се въвежда в изпълнение на Стратегията за развитие на държавната администрация 2014-2020 г., пътната карта за нейното изпълнение и приетия от Съвета за административна реформа през 2015 г. план за действие за въвеждане, поддържане и развитие на съвременни системи за управление на качеството. CAF е инструмент за цялостно управление на качеството, който е разработен специално за публичния сектор и неговото прилагане има за цел да повишава качеството на управлението и организацията на работа на администрацията на всички нива.

Общата продължителност на процеса на въвеждането на модела в една организация е максимум шест месеца като основна роля в него играе сформираният вътрешен екип, който ще направи самооценка на организацията и план за подобрения, съдържащ мерки за усъвършенстване. Този екип ще бъде обучен и консултиран от експерти по CAF с подкрепата на ИПА в рамките на проекта. Внедряването на модела CAF, изпълнението на разработения план за подобрения и превръщането на този инструмент в неизменна част от процеса на управление на организацията ще съдействат за нейното развитие и за прилагане на добрите европейски практики в публичния сектор.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“