МОН ЩЕ ПОЛУЧИ СЪДЕЙСТВИЕ ОТ МБВР ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ИНСТРУМЕНТАРИУМ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ПРЕДСТАВЯНЕТО НА БЪЛГАРСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Начало » Последни публикации

27.07.2016

Министерството на образованието и науката (МОН) ще получи съдействие от Международната банка за възстановяване и развитие (МБВР) за разработване на инструментариум за измерване на представянето на българското образование, след като правителството одобри проект на Споразумение за предоставяне на консултантски услуги между министерството и банката. 

Вицепремиерът по координация на европейските политики и институционалните въпроси и министър на образованието и науката е упълномощен да подпише документа.

Споразумението е следствие на подписания на 1 септември 2015 г. Меморандум за разбирателство между Правителството на България и МБВР за партньорство и подкрепа при усвояване на европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 – 2020 г.

В рамките на разписаните дейности в споразумението ще бъдат проведени до три технически семинара, свързани с използването на Мерки с добавена стойност в училищата (МДСУ) - инструмент за измерване на представянето на учебните заведения въз основа на резултатите от тестовете на учениците. Очаква се да бъдат представени софтуерни решения и платформи за МДСУ, разработени във водеща европейска страна, и използването им от различни нива на управление.

По дейност „Показатели за представяне на училищата“ ще бъде направен преглед на световния опит и добрите практики при разработването и прилагането на системи за измерване на ефективността на училищата. Ще бъде предложена и система от показатели за представяне на училищата, съдържаща методология за измерване и препоръки относно събирането на данни.

Финансирането на дейностите е в размер на 250 000 евро, като средствата се осигуряват по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, Приоритетна ос 4 „Техническа помощ“.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“