ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДИРЕКТОРИТЕ НА ИНСТИТУЦИИТЕ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗПУО

Начало » Последни публикации

27.07.2016

С влизане в сила от 01.08.2016 г. на Закона за предучилищно и училищно образование (ЗПУО) в регистър БУЛСТАТ детските градини и училищата трябва да подадат заявление РБ-1 за промяна на обстоятелствата на гише (на хартиен носител) в службите по регистрация към Агенция по вписванията или по електронен път с електроннен подпис.

Попълва се Вид на вписване – промяна на обстоятелствата като се попълват задължително данни в следните полета от стр. 3 на заявлението:

-        Пълно/съкратено наименование – съгласно ЗПУО

-        Основание – ЗПУО

-        Документ: вид – закон, № - ДВ БР.79/13.10.15 г., дата  - 01.08.2016 г., автор на документ – Народно събрание, код по БУЛСТАТ  000695018

 

Общинските обслужващи звена (ОДК, ЦРД, ДК, УСШ), астрономическите обсерватории, планетариуми и ученическите общежития трябва да подадат заявление РБ-1 за промяна на обстоятелствата, вид на вписване – промяна на обстоятелствата като се попълнят данни в следните полета от стр. 3 на заявлението:

-        Пълно/съкратено наименование – съгласно чл. 32 от ЗПУО

-        Правна форма – ЦПЛР

-        Юридически статут – юридическо лице

-        Основание – ЗПУО

-        Документ: вид – закон, № - ДВ БР.79/13.10.15 г., дата  - 01.08.2016 г., автор на документ – Народно събрание, код по БУЛСТАТ  000695018

 

Националният дворец на децата, Държавният логопедичен център, ресурсните центрове за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици и държавните обслужващи звена трябва да подадат заявление за промяна на обстоятелствата,  вид на вписване – промяна на обстоятелствата като се попълнят данни в следните полета от стр. 3 на заявлението:

-        Пълно/съкратено наименование – съгласно чл. 32 от ЗПУО

-        Правна форма – специализирано обслужващо звено

-        Юридически статут – юридическо лице

-        Основание – ЗПУО

-        Документ: вид – закон, № - ДВ БР.79/13.10.15г., дата  - 01.08.2016г., автор на документ – Народно събрание, код по БУЛСТАТ  000695018

 

Заявител може да бъде представляващият/управляващият, адвокат с изрично пълномощно или упълномощено лице с изрично нотариално заверено пълномощно. Картите за идентификация не е необходимо да се връщат в службите по регистрация на Агенция по вписванията. Съгласно изменението и допълнението на закона за регистър БУЛСТАТ в сила от 01.05.2016 г. не се издават нови карти.

Дължима държавна такса - 10 лв.  

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“