ДЪРЖАВНИТЕ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ ПРЕЗ АВГУСТ-СЕПТЕМВРИ 2016 Г. ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ НА МОДУЛИ

Начало » Последни публикации

01.08.2016

Държавните зрелостни изпити на предстоящата през август-септември 2016 г. сесия ще се проведат на модули.  Зрелостниците ще получават изпитния вариант на части и ще разполагат с определено време за работа върху всяка от частите. След изтичане на определеното време те ще затварят в плик съответната част (лист с отговори и/или свитък за свободните отговори)  и няма да имат възможност да се връщат и да работят повече върху нея. Зрелостниците ще имат право да излизат от изпитната зала след приключване на работата върху съответната част.  

В случай, че зрелостник напусне сградата, не се допуска обратно в нея до края на изпитния ден.

Провеждането на матурите на модули няма да се отрази върху формата и съдържанието на изпита. Новият елемент е само организационен и е още една мярка срещу опитите за подсказване и преписване.

Разделянето на части по отделните предмети ще е както следва:

 

Предмет

Модули

Модул1

Модул 2

Модул 3

 

Времетраене в астрономически час

Времетраене в астрономически час

Времетраене в астрономически час

БЕЛ

1

1

2

Френски език

1

1

2

Немски език

1

1

2

Руски език

1

1

2

Испански език

1

1

2

Италиански език

1

1

2

История и цивилизация

1

1

2

Философски цикъл

1

1

2

Английски език

1

1,5

1,5

География и икономика

1

1,5

1,5

Математика

1,5

2,5

Няма

Химия и опазване на околната среда

1,5

2,5

Няма

Биология и здравно образование

1,5

2,5

Няма

Физика и астрономия

1,5

2,5

Няма

 

Всички останали правила за провеждането на държавни зрелостни изпити се запазват:

Влизането в изпитната зала става само с документ за самоличност (лична карта, паспорт, свидетелство за управление на МПС) и със служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити;

 

Всеки зрелостник има определено персонално работно място, обозначено с етикет с неговото име,  и той трябва да го заеме не по-късно от 7,30 часа;

 

Задължително е изключването на всички технически средства за комуникация и предаването им на квестор, който да ги постави на видно място.

 

От държавен зрелостен изпит се отстранява и напуска сградата на училището зрелостник, който: преписва от хартиен носител; преписва от данни, съдържащи се в технически устройства (мобилни телефони, калкулатори, таблети и др.); преписва от работата на друг зрелостник; използва мобилен телефон или друго техническо средство за комуникация; изнася извън залата изпитни материали или информация за съдържанието им. Изпитната работа на отстранения зрелостник не се оценява.

 

Не се допуска нарушаване на анонимността на изпитната работа – на листа и на свитъка за свободните отговори, чрез  поставяне на знаци,  записване на име и др. В противен случай изпитната работа не се оценява.

 

Заявления за участие в предстоящата сесия на държавните зрелостни изпити са подали 8383 зрелостници. До 26 август т.г. те трябва да получат служебните си бележки, че са допуснати до матури. 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“