В ЧАСА НА КЛАСА ЩЕ СЕ УЧИ ФИНАНСОВА ГРАМОТНОСТ, РЕАКЦИЯ ПРИ БЕДСТВИЯ И АВАРИИ И СПРАВЯНЕ С ГНЕВА И АГРЕСИЯТА

Начало » Последни публикации

23.08.2016

В часа на класа учениците ще учат финансова грамотност, кариерно ориентиране, антикорупция и правила за поведение при терористична заплаха. Това предвижда проектът на държавния образователен стандарт за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование. Това е стандартът, по който не се пишат оценки, но който трябва да изгради добри граждани, заяви при представянето на проекта заместник-министърът на образованието Диян Стаматов.

Новият стандарт влиза в сила още през учебната 2016-2017 година.

Целта на стандарта за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование е учениците не само да познават институциите и ценностите на демокрацията, но и чрез различни дейности да се формират като личности с позиция и способност да защитават своите права, да участват в гражданския, политическия и социалния живот – да могат да изразяват гражданската си позиция, да вземат решения за своето развитие, да носят отговорност за поведението си.

Стандартът регламентира темите, които ще се учат не само в часа на класа, но и в общообразователната подготовка и извънкласните форми.

В този стандарт са уредени правилата за функциониране на ученическото самоуправление чрез  ученическите съвети. Това е модел на самоуправление, който с изградени умения още в училище, ще стимулира и лидерството, стремеж у всеки да защитава и отстоява своя позиция. „Първо в училище, а след това - в цялото общество - дали по време на избори, дали пред работодатели, дали когато трябва да се защити природата или да се противопостави на агресия, на дискриминация и други недемократични действия, посочи министър Меглена Кунева. По думите й децата имат много силно развито чувство за справедливост. През устата на децата много често се чува истината, допълни тя.

Министър Кунева очаква през този стандарт учениците да се подготвят и по темата за защита на потребителите.

Стандартът определя занимания, дейности и проекти по тематични области, свързани с:

- патриотичното възпитание и изграждането на националното самочувствие;

- предприемачеството и управлението на личните финанси;

- защитата на родината и военното обучение;

- безопасността и движението по пътищата;

- защитата при бедствия и аварии;

- превенция на насилието,

- справяне с гнева и агресията и мирно решаване на конфликти;

- превенция на тероризма и поведение при терористична заплаха;

- превенция и противодействие на корупцията.

Извън определените в стандарта теми министърът на образованието и науката може ежегодно да определя и други актуални теми, по които да се работи в часа на класа.

Всяка детска градина и училище ще приема свои програми по този стандарт. Неизменна част от институционалните политики са определянето на училищни ритуали, сред които и тези  свързани с честването на националния празник, на официалните празници, на дните на национални герои и будители, на празника на патрона на училището; изпращане на завършилите зрелостници; изборът на училищна униформа и/или знаци и символи; училищен химн, възпитаването в трайни навици за отдаване на почит и израз на националното самосъзнание чрез изслушване на националния химн в тържествени за училището моменти и поставяне на националния флаг на фасадата на училището.

Стандартът регламентира подкрепа за учениците чрез подходящи за възрастта им демократични практики, като участие в ученическото самоуправление, доброволчески дейности, участие в училищни медии (вестници, радио, телевизия, списания, интернет страници и др.); училищни кампании, подкрепящи здравето, толерантността, социалната чувствителност, правата на човека, опазването на околната среда и пр.; обучения на връстници от връстници; форми на посредничество, решаване на конфликти, превенция на агресията; практиката на ученици-наставници за превенция на конфликти, отпадане от училище и др.

Това е 13-ият по ред стандарт, който МОН изготви преди новата учебна година. Предстои скоро министерството да представи стандартите за инспектирането, за управлението на качеството, за нормирането и заплащането, за физическата среда, и за финансирането. Финансирането до края на тази година е по вече приет бюджет и не може да става дума за забавяне – този стандарт е обвързан с бюджета, като за 2017 г. тепърва започват дискусиите, посочи министърът на образованието и науката Меглена Кунева. 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“