УЧЕБНАТА ГОДИНА СТАРТИРА С ПРОМЕНИ СПОРЕД НОВИЯ ЗАКОН ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Начало » Последни публикации

24.08.2016

Учебната 2016-2017 година ще стартира с нови наредби, нов учебен план и нови програми за учениците в I и V клас, промени в оценяването на учениците, които сега ще са в I и в V клас, и в графика на учебното време. Новите документи са изготвени и приети от Министерството на образованието и науката и са във връзка с влезлия в сила на 1 август 2016 г. Закон за предучилищното и училищното образование.

Според новия график за учебното време  децата в I клас ще учат до 31 май 2017 г., а в IV клас – до 31 май 2017 г. Четвъртокласниците ще се завършват с национално външно оценяване по 4 предмета като математиката е възможен вариант за вход за гимназиите с профил математика и/или природни науки.

В VII клас обучението е до 15 юни 2017 г. и ще завършва с 3 национални външни оценявания – по български език и литература, по математика и по чужд език. Оценяването от изпитите в VII клас ще е с точки и всеки ученик ще намери своето място в различен тип гимназия – профилирана или професионална.

Държавните зрелостни изпити ще са на 19 и 22 май 2017 г. Раздаването на дипломите за средно образование ще е в определен срок - до 22 юни 2017 г.

Нов учебен план през 2016-2017 г. влиза само за I и за V клас и обучението е по нови учебни програми. Всички учители по всички предмети и във всички класове разработват годишно тематично разпределение, което се утвърждава от директора

В I и в V клас ще се работи по действащите до момента учебници. Нов учебник ще има само по история и цивилизации в V клас.

Наредбата за оценяване на резултатите от обучението на учениците влиза само за учениците, които през 2016-2017 г. ще бъдат в I и в V клас. В I клас оценяването е с качествени оценки и приключва с една обобщена качествена оценка. За V клас се предвижда броят на текущите оценки да зависи от броя на часовете по определен предмет /напр. ако предметът се изучава 2 часа седмично, ученикът не може да има по-малко от 2 текущи оценки по този предмет през срока/. Няма промяна в оценяването за II и III клас – учениците ще имат текущи оценки с количествен и качествен показател и ще се формира годишна. В IV клас вече ще има оценки с количествен и качествен показател. До IV клас децата няма да повтарят.

От V до XII клас оценяването ще е с количествен и качествен показател(напр. отличен 6).  Класни работи ще се правят по български език и литература, по математика и по чужд език.

За учениците от начален етап, които не са усвоили знанията, се предвижда задължителна допълнителна лятна работа. Повтаряне след V клас ще има при оценка слаб 2.

През предстоящата учебна година влиза в сила новата Наредба за организацията на дейностите в училищното образование. Според нея педагогическият съвет трябва да проведе заседание, на което да има избор на учебните планове за всяка паралелка в I и V клас и да се създаде организация за целодневно обучение на учениците от  I до VII клас. Съветът приема учебните планове и за тези класове, които постъпват в първия от степента и се обучават по старите учебни планове – това са VIII клас с прием след VII в профилирани и професионални паралелки, IХ клас с прием след основно образование в профилирани, непрофилирани и професионални паралелки.

Педагогическият съвет на приемащото училище (при прием на ученици слез завършен VII клас) избира и двата учебни предмета, които ще са балообразуващи. Оценките по тези предмети ще се преобразуват в точки и ще се прибавят към точките от националните външни оценявания по български език и литература и по математика, за да се образува балът на седмокласниците.

От 2016/2017 г. започва създаването на професионално портфолио от всеки учител. В портфолиото ще се отразява образователна квалификационна степен, професионална квалификация, допълнителна специализация, постиженията и успехите на учениците и личните успехи. Започва и задължителната вътрешноучилищна и извънучилищна квалификация.

В сила влиза и Наредбата за приобщаващо образование, която е насочена към подкрепа на всеки ученик – от този със специални образователни потребности към надарените ученици и изоставащите ученици. В нея са изписани нови санкции за учениците.

От тази учебна година влиза обучението по гражданското, здравното, екологичното, интеркултурното образование с всички изписани в наредбата теми за часа на класа. Всяко училище трябва да си разработи свой етичен кодекс. Класният ръководител ще изготвя план за часа на класа с темите, съответстващи на възрастта и подготовката на учениците.

Ще започне и изграждането на система за училищна ритуализация и възможност за училищно самоуправление.

За VII клас предстои компенсиране на пропуснатия материал по история, раздел Средновековие, география, раздел континента Европа, биология, раздел гръбначни животни по един от предложените 3 варианта: чрез часове в ЗИП, чрез часове в СИП или чрез преструктуриране на учебното съдържание.

В сила влиза и Стандартът за детските градини, който налага актуализация на стратегията и разработване на програмната схема на детските заведения.

Друга наредба, която също ще действа от 15 септември т.г., е Наредбата за информацията и документите, която въвежда нов дневник за подкрепа на личностното развитие.

Започват и процедури по създаване на иновативни училища или паралелки.

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“