ОБУЧЕНИЯ НА СПЕЦИАЛИСТИ ПО ПРОЕКТ BG051PO001-4.1.07 „ВКЛЮЧВАЩО ОБУЧЕНИЕ” ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ 2007-2013”

Начало » Последни публикации

03.02.2014

От 27.01.2014 г. до 29.01.2014 г. в хотел „Принцес“ – гр. София, се проведе обучение на логопедите и психолозите, назначени по проект BG051PO001-4.1.07 „Включващо обучение” по ОП РЧР в 25-те пилотни целодневни детски градини/обединени детски заведения (ЦДГ/ОДЗ) в страната, утвърдени със Заповед № РД 09-1688/19.11.2013 г. на  министъра на образованието и науката. Специалистите от пилотните  ЦДГ/ОДЗ ще се включат в изпълнението на една от дейностите на проекта, чрез която за първи път се поставя акцент върху ранното оценяване на децата и ранното въздействие с оглед превенция на обучителни затруднения преди постъпването им в училище. На участниците в обучението бяха предоставени тестове за определяне на езиковото развитие на деца от 4-, 5- и 6-годишна възраст, както и примерни програми за работа и подкрепа на деца в риск от обучителни затруднения. Тестовете за определяне на езиковото развитие, които ще бъдат приложени за първи път в пилотните детски градини, както и примерните програми за езиково, психомоторно и когнитивно развитие са разработени от екип на Логопедичния център в гр. София, партньор по проекта,  с участието и на преподаватели от Нов български университет. На всички логопеди и психолози бяха предоставени книжки с цветен картинен материал към тестовете и програмите за езиково развитие, методически ръководства към всеки тест и програма, както и детайлно разработени практически занятия с децата от различните възрастови групи. Бяха коментирани различни теми и въпроси, свързани с подготовката и с поетапното прилагане на тестовете и програмите. В края на дейността ще бъдат представени становища и анализи за извършената работа и след обсъждане и подобряване на тестовете и програмите същите ще бъдат предоставени на всички ЦДГ и ОДЗ в страната.

Успоредно с тях се проведе и обучение на директорите и счетоводителите от пилотните ЦДГ/ОДЗ, свързано с финансирането и отчетността на дейността.

Специалистите изразиха своята удовлетвореност от проведените обучения и дискусии, както  и от предоставените работни материали за работа с децата от предучилищна възраст.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“