ОТВОРЕНИ СА 3 ПРОЦЕДУРИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ НА СТОЙНОСТ 356 МЛН. ЛВ. ПО ОП „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014–2020 Г.

Начало » Последни публикации

09.09.2016

Управляващият орган на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. (ОП НОИР) работи активно за навременно изпълнение на целите по програмиране и договаряне:

 • Отворените и планираните за стартиране операции до края на годината са на обща стойност 778, 5 млн. лв., или 56,8% от бюджета на програмата;
 • Договорените средства са 275, 2 млн. лв. или 21,35 % от бюджета на програмата.

            В процес на изпълнение са 6 процедури по приоритетни оси 2 и 3 на ОП НОИР:

 • „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“ – 7,5 млн. лв.
 • „Студентски практики– фаза 1“ - 37 млн. лв.
 • „Студентски стипендии – фаза 1“ - 26 млн.лв.
 • „Поддържане и усъвършенстване на разработената рейтингова система на висшите училища – фаза 1“ – 3 млн. лв.
 • „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час) – Фаза 1“ – 140 млн. лв.
 • „Осигуряване на условия и ресурси за изграждане и развитие на подкрепяща среда в детските градини и училищата за осъществяване на включващо обучение - Фаза 1“ – 17,5 млн.  лв.

            В процес на договаряне са и две процедури за образователна интеграция на деца и ученици от уязвими групи на обща стойност над 32,5 млн. лв.

            За подкрепа на мерки в сферата на науката и висшето образование  през август са стартирани 3 процедури, по които може в момента да се кандидатства за финансиране:

 • „Подкрепа за развитието на докторанти, пост докторанти, специализанти и млади учени - фаза 1" с бюджет 6 млн. лв. ;
 • „Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения“  с бюджет 200 млн. лв.;
 • „Изграждане и развитие на центрове за компетентност“ с бюджет 150 млн. лв.

            До края на септември ще се проведе информационна кампания в 7 града в страната за популяризиране на новите процедури за подбор на проекти, които са отворени за кандидатстване.

           Управляващият орган на ОП НОИР подготвя насоки за кандидатстване по още 4 процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:

 • „Система за осигуряване на качество в професионалното образование и обучение“;
 • „Въвеждане на дуална система за обучение /ДОМИНО 2/,
 • „Развитие на системата за кариерно развитие на студенти“ и
 • „Усъвършенстване на националната система за валидиране“.

           Тези операции ще бъдат обявени до края на 2016 г. и са на обща стойност над 23 млн. лв. 

 

           Заместник-министърът на образованието и науката Красимир Киряков изнесе презентация по темата на работен семинар, организиран от МОН във Велинград, с представители на медиите за повишаване на информираността по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Презентацията може да се види на линк http://sf.mon.bg/?go=news&p=detail&newsId=414

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“