НОВА АДМИНИСТРАТИВНА УСЛУГА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Начало » Последни публикации

31.05.2013

Считано от 1 юни 2013 г. дейностите по издаване на удостоверение APOSTILLE на образователни и удостоверителни документи, издавани от висшите училища, от институциите в системата на народната просвета и от Министерството на образованието и науката и неговите звена ще се извършват от Министерството на образованието и науката (МОН).

До момента тези дейности се извършваха от Министерството на външните работи (МВнР), като МОН участваше в процедурата чрез заверка на документите преди поставяне на апостила в МВнР.

Тъй като новата услуга, която МОН ще извършва, е административна по своя характер, със заповед на министъра на образованието и науката бе определена комисия, която в съответствие със Закона за държавните такси и приложимото национално законодателство да определи размера на таксата за издаване на удостоверение APOSTILLE.

Определеният от Комисията размер на таксата за предоставяне на административна услуга по издаване на удостоверение APOSTILLE е 15 лв. (петнадесет лева).

Промените са във връзка с Постановление на Министерския съвет № 126 от 23 май 2013 г. (обн., ДВ, бр.48 от 31.05.2013 г.).

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“