ПОВЕЧЕ ПРАКТИКА ЗА СТУДЕНТИТЕ, КОИТО ЩЕ ИЗЛИЗАТ С ДИПЛОМА ЗА УЧИТЕЛ

Начало » Последни публикации

16.09.2016

Повече практическо обучение за студентите, които се подготвят за учители, предвижда проектът на Наредба за държавните изисквания за придобиване на квалификация „учител“. Той е публикуван за обществено обсъждане в рубриката „Проекти на документи“ в сайта на МОН. Времето за наблюдения и изнасяне на уроци се увеличава от 150 на 180 академични часа.

Увеличени са часовете за прилагането на информационни технологии в обучението и работа в дигитална среда.  За първи път е включено „приобщаващо образование“, което включва обучение за работа с деца и ученици със специални образователни потребности или от уязвими общности, за работа в мултикултурна среда и др.

За да се гарантира качествена подготовка, квалификация "учител" ще се получава само във висши училища, които имат акредитация по професионално направление от областта на педагогическите науки. Освен редовно и задочно, обучението ще може да се организира и в дистанционна форма, която е търсена от хора, които работят като учители, но нямат нужната квалификация.

Досега държавното изискване за придобиване на квалификация „учител“ включваше образователния минимум от 390 часа за теоретична и практическа подготовка при редовно обучение и 40 на сто от тях при задочно обучение, което е крайно недостатъчно, се посочва в мотивите за наредбата. Затова се предвижда квалификация да се дава при общо 555 часа теоретична и практическа подготовка в редовна форма на обучение и 50 на сто от часовете в задочна форма, което се равнява на 278 часа.

Теоретичната подготовка се осъществява чрез задължителни, избираеми и факултативни дисциплини. Предлага се обучаващите се задължително да изучават една факултативна дисциплина с хорариум от 15 академични часа.

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“