ПОВЕЧЕ ПРАКТИКА ЗА СТУДЕНТИТЕ, КОИТО ЩЕ ИЗЛИЗАТ С ДИПЛОМА ЗА УЧИТЕЛ

Начало » Последни публикации

16.09.2016

Повече практическо обучение за студентите, които се подготвят за учители, предвижда проектът на Наредба за държавните изисквания за придобиване на квалификация „учител“. Той е публикуван за обществено обсъждане в рубриката „Проекти на документи“ в сайта на МОН. Времето за наблюдения и изнасяне на уроци се увеличава от 150 на 180 академични часа.

Увеличени са часовете за прилагането на информационни технологии в обучението и работа в дигитална среда.  За първи път е включено „приобщаващо образование“, което включва обучение за работа с деца и ученици със специални образователни потребности или от уязвими общности, за работа в мултикултурна среда и др.

За да се гарантира качествена подготовка, квалификация "учител" ще се получава само във висши училища, които имат акредитация по професионално направление от областта на педагогическите науки. Освен редовно и задочно, обучението ще може да се организира и в дистанционна форма, която е търсена от хора, които работят като учители, но нямат нужната квалификация.

Досега държавното изискване за придобиване на квалификация „учител“ включваше образователния минимум от 390 часа за теоретична и практическа подготовка при редовно обучение и 40 на сто от тях при задочно обучение, което е крайно недостатъчно, се посочва в мотивите за наредбата. Затова се предвижда квалификация да се дава при общо 555 часа теоретична и практическа подготовка в редовна форма на обучение и 50 на сто от часовете в задочна форма, което се равнява на 278 часа.

Теоретичната подготовка се осъществява чрез задължителни, избираеми и факултативни дисциплини. Предлага се обучаващите се задължително да изучават една факултативна дисциплина с хорариум от 15 академични часа.

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“