МОН ТЪРСИ МЕЖДУНАРОДНИ ЕКСПЕРТИ ЗА ОЦЕНКА НА ПРОЕКТИТЕ ЗА ЦЕНТРОВЕ ЗА ВЪРХОВИ ПОСТИЖЕНИЯ И ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ

Начало » Последни публикации

26.09.2016

Министерството на образованието и науката обяви обществена поръчка за избор на оценители на проектите за изграждане на центрове за върхови постижения и за компетентност по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Прогнозната стойност на поръчката е 2 042 600 лева без ДДС и ще бъде финансирана по приоритетна ос 4 „Техническа помощ“ на оперативната програма. Целта е да се осигурят качествени международни оценители, които ще отсеят проекти за създаването на устойчиви центрове, посочи зам.-министърът на образованието и науката Красимир Киряков. По думите му критериите са високи, за да се гарантира инвестицията от 350 млн. лева по програмата в работещи научни центрове.

Необходими са експерти в направленията: Мехатроника и чисти технологии; Информатика и информационни и комуникационни технологии;  Индустрии за здравословен живот и био-технологии и Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии. Кандидатите ще бъдат оценявани според научната експертиза на експертите в екипите и опита им за оценяване на проекти, посочи Иван Модев, директор на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“ в МОН.

Кандидатите трябва да имат реализиран минимален общ оборот през последните две приключили финансови години в размер на 3 000 000 лв. и реализиран оборот от 2 000 000 лв. В последните три години участниците трябва да са изпълнили най-малко две услуги с идентичен или сходен предмет с този на поръчката. Участникът би трябвало да  разполага с екип, който включва минимум: координатор на екипа - трябва да има висше образование (магистърска степен или еквивалент) с минимум петгодишен опит, свързан с управлението на проекти; участие като ръководител екип в минимум един договор с предмет, сходен с този на сегашната процедура. Необходимо е в екипа да има експерти в областта на техническите науки, естествени науки, математика и информатика, селскостопански науки, хуманитарни и обществени науки. Всеки трябва да има диплома за висше образование в научната област, за която е предложен, минимум 10 години професионален опит, както и да владее отлично английски език.

Допълнително условие е експертите да са поне от 5 различни държави, за да се предотврати прилагането на неуспешни модели на оценяване и да се гарантира независима оценка, обясни Киряков.

За 5 години назад експертите не трябва да са имали договор, както и съвместни публикации с научните организации или учени, за които знаят, че са кандидати и партньори в проекти, които ще оценяват. Изискване към участниците е да разполагат и с допълнителни експерти – най-малко 8 финансисти и 8 строителни инженери, които да имат най–малко 10 години професионален опит и да владеят отлично английски език.

Обявената процедура по ЗОП можете да видите под номер МОН-2016-0037 тук.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“