СПЕЦИАЛНА ДИРЕКЦИЯ В МОН ЩЕ ОТГОВАРЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Начало » Последни публикации

28.09.2016

Три нови дирекции – „Професионално образование“, „Учебници и училищна документация“ и „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“ ще бъдат обособени в Министерството на образованието и науката. Това предвиждат промени в Устройствения правилник на ведомството, приети на днешното правителствено заседание.

Изграждането на новите дирекции е обосновано със значими политики за министерството, свързани с по-добро управление на процесите в професионалното образование, обучение и ориентиране, предстоящите процедури за учебници по новите учебни програми, както и с обучението на българите, живеещи извън България, и развитието на детски градини и училища  у нас и в чужбина.

Друга част от предложените промени са насочени към оптимизиране на работата и постигане на по-добра координация между различните звена в министерството. Предвижда се обединение на досегашните дирекции „Формиране, анализ и оценка на политиките” и „Информационни и комуникационни технологии” в дирекция „Политики за стратегическо развитие и информационно осигуряване”. Досегашната дирекция „Достъп до образование и подкрепа на развитието“ става „Приобщаващо образование“.

Оптимизират се функциите и в общата администрация, като дейностите по административното обслужване и човешките ресурси се обединяват в една дирекция. Обединяват се и дирекциите, отговарящи за протокола и за международното сътрудничество. Обособява се самостоятелна дирекция „Връзки с обществеността“.

Чрез прехвърляне на бройки от дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“ към други звена се предвижда подсилване на административния капацитет в министерството, свързан с предварителния контрол.

От функциите на дирекция „Организация, контрол и инспектиране” отпада инспектирането, тъй като новият Закон за предучилищното и училищното образование предвижда тази дейност да се извършва занапред от Национален инспекторат по образованието.

Дейностите по издаване на удостоверения APOSTILLE на образователни и удостоверителни документи, както и поддържането на регистрите ще се осъществяват от МОН до края на 2016 г., а от началото на следващата година – от Националния център за информация и документация към МОН.

Промените са в рамките на одобрената обща численост на министерството и не са необходими допълнителни щатни бройки и финансови средства.

В одобреното постановление са отчетени постъпилите по време на общественото обсъждане предложения.

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“