ПРОГРАМА "ЕРАЗЪМ+" СЕ НАСОЧВА КЪМ ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Начало » Последни публикации

24.10.2016

Професионалното образование и обучението за възрастни хора са нов фокус в европейската Програма "Еразъм+" за 2017 г. Това обяви вицепремиерът и министър на образованието и науката Меглена Кунева по време на конференция по програмата в резиденция Бояна. За следващата година е предвиден с 14% по-висок бюджет по "Еразъм+". За тази година той е 27.4 млн. евро, посочи министърът.

„Еразъм+“ е най-известната програма за обмен, финансирана от ЕС. Тя има за цел подобряване на уменията и пригодността за заетост, както и модернизиране на образованието, обучението и работата с младежта. Подкрепят се международни партньорства между институции и организации, работещи в областта на образованието, обучението и младежта с цел стимулиране на сътрудничеството и изграждане на връзки между сектора на образованието и трудовия сектор, за да се преодолее липсата на умения, която се усеща в цяла Европа и в България.

Проучване на ЕК показва, че 92 на сто от работодателите търсят личностните черти, за чието изграждане допринася „Еразъм+“ – толерантност, увереност, умения за решаване на проблеми, любознателност, познаване на собствените силни и слаби страни и решителност, когато се взема решение за наемане на работа, каза министър Кунева. Тестове, проведени преди и след периодите на обмен в чужбина, показват, че при студентите по програмата тези личностни черти са по-силно изразени дори още преди обменът да е започнал. Когато се върнат, разликата по отношение на степента на изразеност на тези черти нараства средно с 42 на сто в сравнение с останалите студенти. "Еразъм+" не само води до подобряване на перспективите за кариера на студентите, но също така разширява техния хоризонт и социалните им контакти, допълни Меглена Кунева.

Директорът на Центъра за развитие на човешките ресурси Татяна Калканова запозна участниците в конференцията с проведените две проучвания за предварителна оценка на въздействието на Програма „Еразъм+“ и за общественото мнение във връзка с нейното изпълнение. Те ще бъдат обективна основа за предстоящата през 2017 г. междинна оценка на „Еразъм+“, която ЕК ще осъществи в рамките на целия ЕС. На базата на подобни анализи може да се прецени необходимостта от промяна в приоритетите и цялостната реализация на програмата в България, за да бъде по-ефективен инструмент за осъществяване на целите и приоритетите на българското образование, обясни Калканова.

Всички критерии обхващат трите ключови дейности на Програма „Еразъм+“ – Ключова дейност 1 (Образователна мобилност) – всички сектори, които включват в себе си: училищно образование, професионално образование и обучение, висше образование, образование за възрастни, младеж. Ключова дейност 2 (Стратегически партньорства) и Ключова дейност 3 (Структурен диалог в сектор младеж).

Ефективността на Програма „Еразъм+“ като цяло може да бъде определена като много добра, което е необходима предпоставка за висока степен на въздействие в социален и икономически план. Полезността чрез резултатите от реализираните проекти е висока - над 93% от анкетираните. Приложимостта на резултатите от реализираните дейности по проекти, включени в извадката, свидетелстват за висока степен на показателя - над 88% от анкетираните твърдят, че постигнатите резултати помагат за решаване на съществуващи проблеми в сектора, в който функционира институцията им.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“