ОДОБРЕНИ СА НАРЕДБИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА СТЕПЕНИ „БАКАЛАВЪР“ И „МАГИСТЪР“ В ОБЛАСТТА НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ

Начало » Последни публикации

16.11.2016

Министерският съвет прие наредби за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационните степени „бакалавър” и „магистър” по специалности от регулираната професия „инженер в инвестиционното проектиране”.

Наредбите за придобиване на висше образование в областта на инвестиционното проектиране са разработени на базата на актуалните световни тенденции в образованието в тези области, както и на изискванията на Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране и други подзаконови нормативни актове, свързани с тази сфера. В тях са включени и разпоредби, които осигуряват възможност за обучение по индивидуален учебен план, в съответствие с изискванията на Закона за висшето образование.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“