МИНИСТЪР КУНЕВА: СКЛЮЧЕНИ СА 99 ДОГОВОРА ПО ОП НОИР ЗА 316 МЛН. ЛЕВА

Начало » Последни публикации

25.11.2016

През 2016 г. са обявени 7 процедури за набиране на проектни предложения по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР). Сключени са 99 договора за безвъзмездна финансова помощ на стойност 316 млн. лева. Към средата на годината са договорени 24,5% от бюджета на ОП НОИР, като изплатените средства са в размер на 38 млн. лева. Това заяви днес вицепремиерът и министър на образованието и науката в оставка Меглена Кунева на заседание на Комитета по наблюдение на Оперативната програма.

Министърът припомни, че през ноември 2015 г. Министерски съвет одобри Иновационна стратегия за интелигентна специализация на Република България 2014-2020 г., която  стана основа за изпълнение на тематично условие 1.1. “Наличие на национална или регионална стратегия за интелигентна специализация”. Със съдействието на Европейската комисия бяха разработени Насоки за мониторинг и оценка на Стратегията, многогодишен план с индикативен бюджет за реализация на основните цели и подцели на стратегията.

Вицепремиерът посочи, че в изпълнение на условие 1.2 “Инфраструктура за научни изследвания и иновации” беше разработена Стратегия за насърчаване на научните изследвания, част от която е Националната пътна карта за научноизследователска инфраструктура 2020. Беше извършена бизнес оценка на проектите от Пътната карта на национално и регионално ниво и анализ на готовността за тяхното изграждане и функциониране съобразно тематичните области на Иновационната стратегия, обясни Кунева.

В края на октомври т.г. бяха приети обновената Стратегия за развитие на научните изследвания 2025, оперативният план за периода и индикативният план на инвестициите 2017-2020. С тези действия българската страна потвърди своя ангажимент за осигуряване на повече публични средства за научни изследвания и иновации за постигане на националната цел, заложена в Стратегията „Европа 2020” - достигане на 1,5% от БВП за научноизследователска и развойна дейност, като средствата от публични източници да достигнат 0,5%, категорична беше Кунева.

Министърът заяви, че планираните операции, които ще бъдат приоритет през следващата календарна година за ОП НОИР са заложени в Индикативната годишна работна програма за 2017 г. Планирано е да стартират 9 процедури на обща стойност 274 млн. лв. по трите приоритетни оси на програмата, каза още вицепремиерът.

Според Кунева сътрудничеството между образованието и работодателите е от изключителна важност. Към него са насочени две от новите процедури по приоритетна ос 2 „Образование и учене през целия живот“ – „Да работим в България“ и „Адаптиране на системите за средно професионално и висше образование спрямо изискванията на пазара на труда в България“. Целта е да се надгради постигнатото в това направление и да се подкрепят реформите и експертизата за засилване на връзката между образование и пазара на труда в България. Тя увери членовете на Комита по наблюдение, че настоящата политическа обстановка няма да повлияе на изпълнението на процедурите по ОП НОИР, тъй като МОН разполага с работеща и експертна администрация. Министър Кунева изрази надежда, че следващият кабинет ще продължи доброто управление на Оперативната програма.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“