ОСИГУРЕНИ СА 6 МЛН. ЛВ. ЗА ДОСТЪП НА НАУЧНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ДО ЕЛЕКТРОННИТЕ БАЗИ ДАННИ

Начало » Последни публикации

30.11.2016

По предложение на вицепремиера и министър на образованието и науката в оставка Меглена Кунева Правителството одобри допълнителни разходи в размер на 6 млн. лв. по бюджета на МОН. С парите ще се осигури национален абонамент за достъп до електронни бази данни, съдържащи пълнотекстови научни списания и публикации, книги и реферативни издания.

Средствата ще гарантират достъпа на научните организации до наукометричните, реферативни и пълнотекстови бази данни на издателство „Езевиер”. Информацията, съдържаща се в тях, служи за извършване на съвременни и висококачествени научни изследвания в полза на обществото и икономиката.

Реферативните и наукометрични бази данни са единствен източник на информация за подготовката и последващата оценка на проектни предложения по Приоритетна ос 1 на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“. Индикаторите са в основата на формирането на класацията по Рейтинговата система на висшите училища в България.

Базите данни са основен източник на информация при прилагането на Правилника за наблюдение и оценка на научноизследователска дейност, осъществявана от висшите училища и научни организации, както и на дейността на Фонд „Научни изследвания“. Правилникът цели да улесни прозрачното, справедливо и ефективно разпределение и управление на публичните средства за научни изследвания на базата на постигнатите резултати. Неговото прилагане ще доведе до засилване на конкуренцията и повишаване на качеството на научните изследвания в държавните висши училища, в т. ч. и утвърждаването на част от институциите за висше образование като научни центрове.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“