В ТРИ УНИВЕРСИТЕТА ЩЕ БЪДАТ ОТКРИТИ ИНСТИТУТИ ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

Начало » Последни публикации

30.11.2016

По предложение на вицепремиера и министър на образованието и науката в оставка Меглена Кунева и на академичните ръководства на три висши училища Министерският съвет прие постановления за откриване на нови научни звена във висшите училища.

В Университета по библиотекознание и информационни технологии (УНИБИТ) – София, ще бъде открит Институт по информация и сигурност като научноизследователско звено, в което ще се провеждат изследвания, свързани със защита на сигурността на информацията, защита на сигурността на обекти от критична инфраструктура, сигурността на социалната организация и националната сигурност. Ще се извършват научно-приложни изследвания и пилотно въвеждане на нови високотехнологични решения, както и консултантска дейност по защита и сигурност на информацията. Целта на откриването на института е да се организира по нов начин научноизследователската дейност в областта на информацията и сигурността, за да се отговори на изискванията на динамично развиващите се социално-икономически отношения.

Научноизследователският институт в структурата на Техническия университет – Варна, ще разполага със секции, съответстващи на научните направления на четирите факултета на висшето училище – „Морски науки и технологии”, „Електротехника и електроника”, „Изчислителна техника и автоматизация” и „Машиностроене, машиностроителни технологии и материали”. Институтът ще координира изследователските екипи за разработване на проекти по национални и международни програми и ще популяризира резултатите от научните изследвания, като създава връзки с други изследователски центрове и институти в страната и в чужбина за провеждане на теоретични и научно-приложни изследвания в иновативни области.

Институтът за научни изследвания към Стопанската академия в Свищов ще бъде изследователско звено в областта на икономиката и администрацията и управлението – двете направления, за които висшето училище има програмна акредитация и право да обучава студенти и подготвя докторанти. В института ще се извършват научно-приложни изследвания, експертна и консултантска дейност по проекти и програми с регионално и международно значение.

Откриването на научните институти е в съответствие с мерките, заложени в Стратегията за развитие на висшето образование в България за периода 2014-2020 и Националната стратегия за развитие на научните изследвания 2020.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“