НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО МАТЕМАТИКА ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 4. КЛАС – ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Начало » Последни публикации

10.05.2013

В проведеното днес национално външно оценяване по математика в 4. клас участваха 56 725 ученици.

Четвъртокласниците решаваха тест, който съдържа общо 19 въпроса, 16 от които са с избираем отговор и 3 - със свободен отговор. Решенията на задачите са показателни за овладяването на задължителните знания и умения, необходими за успешното обучение по математика в прогимназиалния етап на основното образование.

Нов момент в изпитването по математика през настоящата учебна година е наличието на задачи със свободен отговор. С тях се проверяват уменията на учениците за рационално смятане и за самостоятелно решаване на текстова задача. За първи път от учениците се очаква да решат и запишат подробно и последователно решението на текстова задача, за да се направят изводи относно умението им да превеждат на математически език ситуации от ежедневието.

Максималният резултат от теста е 20 точки, като за правилно решена текстова задача (№19) те ще получат 2 точки. Правилните отговори на останалите задачи от теста се оценяват с 1 точка.

Приравняването на точките в цифрова оценка няма задължителен характер, но по преценка на учителя оценката може да бъде вписана в дневника на класа и в бележника на ученика като текуща.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“