ЗАВЪРШИЛИТЕ ПОЛУВИСШЕ И ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДО 1995 Г. ЩЕ ИЗБИРАТ КЪДЕ ДА ПОЛУЧАТ УДОСТОВЕРЕНИЕ APOSTILLE

Начало » Последни публикации

27.12.2016

Министерството на образованието и науката (МОН) и Националният център за информация и документация (НАЦИД) подписаха споразумение за извършване на комплексна услуга  „Издаване на удостоверение APOSTILLE на удостоверение за ползване правата на завършили образователно-квалификационни степени на граждани, придобили полувисше и висше образование до 27.12.1995 г. и висше образование на образователно-квалификационна степен „специалист по…” в страната“.

Отпада необходимостта гражданинът да подава две отделни заявления – първо в МОН, а след това в НАЦИД, както беше досега. Споразумението ще осигури намаляване на разходите, необходимото време и ангажираността на потребителите, свързани с получаване на двете услуги поотделно.

Целта е да се повиши качеството и ефективността при административното обслужване, както и да се улесни и усъвършенства достъпът до административни услуги.

Със сключването на споразумението гражданите ще могат по свой избор да заявят, както и да получат, комплексната услуга на място в сградата на МОН или в сградата на НАЦИД, както и по пощата.

Подробна информация относно предоставянето на новата комплексна услуга ще бъде публикувана на интернет страницата на МОН в рубрика „Административни услуги“, секция „Комплексни административни услуги“.

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“