ЗАВЪРШИЛИТЕ ПОЛУВИСШЕ И ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДО 1995 Г. ЩЕ ИЗБИРАТ КЪДЕ ДА ПОЛУЧАТ УДОСТОВЕРЕНИЕ APOSTILLE

Начало » Последни публикации

27.12.2016

Министерството на образованието и науката (МОН) и Националният център за информация и документация (НАЦИД) подписаха споразумение за извършване на комплексна услуга  „Издаване на удостоверение APOSTILLE на удостоверение за ползване правата на завършили образователно-квалификационни степени на граждани, придобили полувисше и висше образование до 27.12.1995 г. и висше образование на образователно-квалификационна степен „специалист по…” в страната“.

Отпада необходимостта гражданинът да подава две отделни заявления – първо в МОН, а след това в НАЦИД, както беше досега. Споразумението ще осигури намаляване на разходите, необходимото време и ангажираността на потребителите, свързани с получаване на двете услуги поотделно.

Целта е да се повиши качеството и ефективността при административното обслужване, както и да се улесни и усъвършенства достъпът до административни услуги.

Със сключването на споразумението гражданите ще могат по свой избор да заявят, както и да получат, комплексната услуга на място в сградата на МОН или в сградата на НАЦИД, както и по пощата.

Подробна информация относно предоставянето на новата комплексна услуга ще бъде публикувана на интернет страницата на МОН в рубрика „Административни услуги“, секция „Комплексни административни услуги“.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“