МИНИСТЪР НИКОЛАЙ МИЛОШЕВ ВРЪЧИ ДОГОВОРИ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ

Начало » Последни публикации

29.04.2013

На 29 април 2013 г. в , в Министерството на образованието, младежта и науката, министър Николай Милошев и заместник-министър Петя Евтимова, връчиха официално договори за предоставяне на безвъзмездна помощ в рамките на приоритетна ос 3 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

По първата схема „Актуализиране на учебните програми във висшето образование в съответствие с изискванията на пазара на труда” бяха връчени 7 договора на обща стойност близо 2 000 000 лв., като размерът на всеки грант е до 300 000 лв.

Създаването на пряка връзка между висшите училища от една страна и работодателски организации, големи предприятия и ключови експерти от друга, които съвместно да предефинират и актуализират образователните програми във системата на висшето образование е основна цел на програмата.

По втората схема „Система за квалификация и кариерно израстване на преподавателите във висшите училища” бяха връчени договорите на 20 проекта на висшите училища, на обща стойност 2 500 000 лв. Размерът на инидивидуалният грант е до 200 000 лв.

Основната насоченост на квалификацията на преподавателите е към продължаващи обучения в ключови области като чуждоезикови умения, умения за използване на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в преподаването, придобиване на специфични професионални знания и компетенции, свързани със съвременните програми за обучение.

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“