НАЦИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА КВАЛИФИКАЦИИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Начало » Последни публикации

16.12.2016

Национален регистър на квалификациите в Република България е публикуван на страницата на Министерството на образованието и науката.

Той ще предоставя на потребителите информация за професионалните квалификации, присъждани в системите на професионалното образование и обучение, и на висшето образование,  включително описание на постигнатите резултати от учене, както и информация за институциите в системата на образованието и обучението, в които се предлагат съответните програми за придобиване на професионални квалификации. Регистърът ще може да се ползва и като инструмент за кариерно ориентиране в полза на гражданите в желанието им да продължат образованието/обучението си. Той ще бъде свързан с порталът „Възможности за квалификации и обучение в Европа“ ("Learning Opportunities and Qualifications in Europe – PLOTEUS“), поддържан от Европейската комисия, а на по-късен етап към електронната платформа за умения, компетентности, и професии („European Skills, Competences and Occupations – ESCO“), поддържана също от Европейската комисия.

Целта на регистъра е обвързването на съдържанието му с Европейската квалификационна рамка за учене през целия живот и с Националната квалификационна рамка на Република България.

Националният регистър на квалификациите ще осигури кохерентност на информацията, постигане на по-добра прозрачност, разбираемост и съпоставимост на съществуващите квалификации в България и в другите държави членки на ЕС.

Регистърът е достъпен от интернет страницата на МОН и на адрес: https://nrk.mon.bg.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“