СКЛЮЧЕН E ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 Г.

Начало » Последни публикации

16.01.2017

На 12.01.2017 г. Министерството на образованието и науката сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-8.005-001-С01 „Подобряване на административния капацитет на Министерство на образованието и науката (МОН) с цел успешно изпълнение на проектите по приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура“ на ОПРР 2014-2020 г.“ с Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г., по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез финансов план за бюджетна линия по приоритетна ос 8 „Техническа помощ“ на ОПРР 2014-2020 г. с № BG16RFOP001-8.005 „БЮДЖЕТНА ЛИНИЯ ЗА КОНКРЕТНИ БЕНЕФИЦИЕНТИ ПО ПРИОРИТЕТНА ОС 3 – МОН, ММС, МК“.

Процедурата се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. (ОПРР), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие.

Целта на процедурата е подобряване на административния капацитет на министерството за успешно изпълнение на 8 проекта за обновяване и модернизация на регионалната образователна инфраструктура на 102 държавни професионални гимназии в системата на МОН по приоритетна ос 3„Регионална образователна инфраструктура“ на ОПРР 2014-2020 г.

Срок на договора: 60 месеца (12.01.2017 – 12.01.2022 г.)

Стойност на договора: 500 000,00 лв.

Финансиране от ЕС - ЕФРР: 425 000,00 лв.

Национално финансиране: 75 000,00 лв.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“