98% OT УЧИЛИЩАТА ВЕЧЕ ИМАТ ОБЩЕСТВЕНИ СЪВЕТИ

Начало » Последни публикации

25.01.2017

В 98% от училищата в страната вече действат обществени съвети. Те бяха сформирани в съответствие с разпоредбите на Закона за предучилищното и училищното образование. Представители на родителите, местната власт, педагогическите колективи и др. ще си сътрудничат за подобряване на качеството на образованието в 2366 от общо 2444 училища у нас.

 Едва 78 училища не са успели да сформират обществени съвети. Причините за липсата им са различни – от удължената ваканция и кратките срокове за избор на членове, до затруднена комуникация с родителите или отказът им да се ангажират. 

Обществени съвети са сформирани и в 1606 детски градини от общо 1881 в страната. Според разпоредбите на закона тези съвети могат да дават одобрението на стратегия за развитие на детската градина или училището, да участват в работата на педагогическия съвет при обсъждане на програма за превенция на ранното напускане и на програма за предоставяне на равни възможности, и програма за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи. Общественият съвет може да обсъжда избора на ученически униформи, както и да участва в атестирането на директорите.

Участието на членовете в обществения съвет е на доброволни начала и е безвъзмездно. Те не могат да бъдат членове на училищното настоятелство. 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“