НАД 3300 НЕГРАМОТНИ УЧАТ БУКВИТЕ ПО ПРОЕКТ „НОВ ШАНС ЗА УСПЕХ“

Начало » Последни публикации

13.03.2017

3343 неграмотни и слабограмотни участват в курсовете за ограмотяване  по проект „Нов шанс за успех“, който започна през септември 2016 г. Обученията се провеждат в 263 групи в 123 училища в страната. Това заяви пред журналисти днес ръководителят на проекта Евгения Костадинова - директор на дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование” в Министерството на образованието и науката.

Този проект надгражда изпълнявания в периода 2011-2015 г. проект „Нов шанс за успех” по ОП „Развитие на човешките ресурси“. По него беше разработен цялостен модел за обучение на възрастни и бяха обучени 14 145 човека.

Новият проект ще се изпълнява до края на 2018 г. с бюджет от 25 милиона лева.  Негова основна цел е да се улесни по-нататъшният достъп на неграмотните и слабограмотни хора над 16-годишна възраст до общообразователна и професионална подготовка и съответно до пазара на труда. Дейностите по проекта са насочени към изграждане на система от знания и умения, необходими както за продължаване на образованието, така и за последващо включване в обучение за придобиване на квалификация по определени професии.

По проекта се провеждат курсове за ограмотяване и за придобиване на компетентности от прогимназиалния етап на основното образование. В обучението ще се включат общо 10 хил. неграмотни или слабограмотни на възраст над 16 години. Стремежът е 80% от тях да завършат успешно.

Курсът за ограмотяване на възрастни е с хорариум 600 учебни часа, а курсът за обучение на възрастни  в V, VІ или VІІ клас е по 360 учебни часа за всеки отделен клас. Преподава се по адаптирани учебни планове. Те включват съкратено съдържание на общообразователните учебни предмети. В края на обучението бенефициентите ще получат сертификат за успешно завършено обучение. С него те могат да продължат образованието си в следващ клас, в по-следващ етап на училищното образование или да се включат в обучение за придобиване на професионална квалификация.

Проектът предвижда възможност лица, които са учили в други държави или са учили по самостоятелен път, да валидират своите компетентности и така да продължат образованието си по-нататък. Или да придобият професия, с която да се реализират на пазара на труда. Тук става въпрос не само за неграмотни и слабограмотни хора, но и за емигранти, бежанци и други.

Проект „Нов шанс за успех“ (BG05M2OP001-3.004 „ОГРАМОТЯВАНЕ НА ВЪЗРАСТНИ – Фаза 1“) се изпълнява от МОН чрез дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование” по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“